Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 779 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

  Publikasjon
 • Hvordan måle boutgiftsbelastning?

  En diskusjon av forholdet mellom inntekter og utgifter til bolig

  Publisert:

  slår ut i ulike andeler med høy boutgiftsbelastning, både totalt og blant enkelte grupper i befolkningen slår ut i ulike andeler med høy boutgiftsbelastning, både totalt og blant enkelte grupper i befolkningen

  Publikasjon
 • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015

  Årsaker til ulik andel sysselsatte

  Publisert:

  . For befolkningen som helhet viser sysselsettingsandelen en forskjell på bare drøyt ett prosentpoeng, i Sveriges favør høyere andel funksjonshemmede i befolkningen enn Norge, synes det å skyldes forskjeller i frafallet i AKU i de to landene

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2016

  Publisert:

  spørsmål om innvandrere og innvandring. Sammenlignet med tidligere undersøkelser viser årets resultater at befolkningen jevnt over er blitt noe mer skeptiske til innvandring og innvandrere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe

  Publikasjon
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015

  Publisert:

  Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2015

  Publisert:

  høvesvis 57 og 59 prosent av befolkninga som lytta til radio på ein gjennomsnittsdag

  Publikasjon
 • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres arbeidstilbud

  Publisert:

  analysere virkningene av å innføre et hypotetisk jobbskattefradrag på ulike grupper i Norge - innvandrere, barn av innvandrere og den øvrige befolkning større andel av befolkningen i Norge. Samtidig er sysselsettingen blant enkelte innvandrergrupper lavere enn for den øvrige befolkningen

  Publikasjon
 • Dette er Svalbard 2016

  Hva tallene forteller

  Publisert:

  lønn, Energi og industri, Sosiale forhold og kriminalitet, Befolkning, Natur og miljø

  Publikasjon
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016

  Publisert:

  også samanliknast med den som gjeld for befolkninga totalt. Funksjonshemming blir her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter, basert på sjølvrapportering via intervju. I 2016 oppgav 18 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

  Publikasjon
 • Opphopning av dårlige levekår

  En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013

  Publisert:

  , dårlig helse og lite sosial kontakt kan føre til en form for opphopning av dårlige levekår hos enkelte i den voksne befolkningen

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

  Publisert:

  mindre enn i befolkningen som helhet. I mange lavinntektsgrupper er det flere som opplever økonomien som vanskelig eller svært vanskelig enn det er i befolkningen generelt. Det er for eksempel færre som har råd til å reise på

  Publikasjon
 • Tutorial: Development of data entry- and CAPI applications in CSPro

  Publisert:

  Notater 2016/27 Tutorial: Development of data entry- and CAPI applications in CSPro Publisert: 14. oktober 2016 Using a typical census questionnaire as a case study, we will learn how to create the di

  Publikasjon
 • Tannhelse blant vaksne i Sverige og Noreg

  Ein sosioøkonomisk analyse

  Publisert:

  første gong har SSB gjort ei samanlikning mellom dei to landa. Denne rapporten skal auke kunnskapen om tannhelsetilstand, bruk av tannhelsetenester og utgifter til tannbehandling i den vaksne befolkninga i Noreg sosioøkonomiske forhold som utdanning, inntekt og mottak av ulike stønader i den vaksne befolkninga

  Publikasjon
 • Kvalitet i IPLOS-registeret. 2015

  Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering 2015

  Publisert:

  gi et bedre grunnlag for å noe om hvor mange som befinner seg i ulike sykdomsgrupper, hva som kjennetegner den delen av befolkningen som mottar

  Publikasjon
 • En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk

  Publisert:

  Notater 2016/23 En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk Publisert: 28. september 2016 Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske meto

  Publikasjon