Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 770 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Frisklivssentraler og tilsvarende helsefremmende tilbud i norske kommuner 2019

  Analyse av tilbud for livsstilsendringer og mestring av sykdom

  Publisert:

  tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen, men står fritt til å organisere dette arbeidet endre levevaner og mestre sykdom. I tillegg er det en målsetning at frisklivssentraler skal bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester samt motvirke sosiale forskjeller i levevaner og helse i befolkningen

  Publikasjon
 • I jobb, men fattig

  Hvordan belyse forekomst av lavinntekt blant yrkestilknyttede i Norge

  Publisert:

  ’ i befolkningen og blant ulike grupper. I kapittel 6 presenterer vi indikatorene vi mener best fanger opp ‘arbeidende fattig

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2019

  Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

  Publisert:

  . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 86 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

  Publikasjon
 • Tilstedeværelse, lønnsutvikling og sysselsetting

  En registerbasert studie

  Publisert:

  . Vi finner at de som har hatt lengre sykefraværsforløp i mindre grad er i jobb enn resten av befolkningen, mens det motsatte er tilfellet for kortere sykefraværsforløp

  Publikasjon
 • Hvordan går det med innvandrere fem år etter avlagt fag-/svenneprøve?

  Publisert:

  . Innvandrerne som gruppe skilte seg også fra den øvrige befolkningen i valg av utdanningsprogram og ved at det var en større andel eldre lærlinger. Tilsvarende andel for den øvrige befolkningen var kun 14 prosent. Andelen av innvandrerne som hadde

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

  Publisert:

  Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/49 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2019

  Publisert:

  høyrde 48 prosent av befolkninga på radio ein gjennomsnittsdag, og dette er ein liten nedgang frå 2018 då det var 50 prosent. Vanleg lineær tv-sjåing på

  Publikasjon
 • Integrering av innvandrere i Norge

  Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper

  Publisert:

  tilhørighet og i hvilken grad inn­vandrerne har de samme verdiene som befolkningen ellers Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/44 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Metoder og dokumentasjon, Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Etterspørselen etter omsorgsplasser med heldøgnsbemanning mot 2060

  Betydningen av flere eldre, helsetilstand og familieomsorg

  Publisert:

  . Dette gjelder utviklingen i befolkningen etter kjønn og alder, kjønns- og aldersavhengigheten i bruken av HDOP, aldersspesifikk

  Publikasjon
 • Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040

  Publisert:

  . Framskrivingene av arbeidsstyrken etter utdanning er basert på forutsetninger om den forventede demografiske utviklingen, hvordan befolkningen i gjennomsnitt har tatt utdanningsvalg fra 2012 til 2016, samt den observerte yrkesdeltagelsen økonomi, befolkningens størrelse og sammensetning, finanspolitikken og omfanget av petroleumsvirksomheten

  Publikasjon
 • Innvandring og innvandrere i Norden

  En komparativ analyse

  Publisert:

  . Sverige hadde 51 prosent av Nordens innvandrere, og 37 prosent av befolkningen. Ser vi på enkeltland, er det flere innvandrere fra Polen gjennomgående mye lavere sysselsetting enn den øvrige befolkningen, 25 prosentpoeng i Sverige, 20 prosentpoeng i Danmark og Finland, og «bare

  Publikasjon
 • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2013-2017

  Publisert:

  nivået for befolkningen i sammenlignbar alder mellom 20 og 50 år, men det skjer likevel en bedring i løpet av de 5 første årene etter programslutt. For 2013-kohorten utgjorde median husholdningsinntekt i 2014 om lag 56 prosent av tilsvarende inntekt til befolkningen i sammenlignbar alder

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen om helse 2019

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  : 26. oktober 2020 Levekårsundersøkelsen om helse har som mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen). Levekårsundersøkelsen om helse har som mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

  Publikasjon
 • Rusundersøkelsen 2020

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. Populasjonen er befolkningen i Norge. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16–79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljert informasjon om unge, er det trukket et tilleggsutvalg

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016

  Publisert:

  flytte mellom bydelene enn å flytte ut av hovedstaden. Personer med flyktningbakgrunn som kommer til Norge, blir i utgangspunktet bosatt mindre sentralt enn slik befolkningen generelt bor. Personer med flyktningbakgrunn i aldersgruppen 18-24 år flytter mest, men ikke like mye som personer i samme aldersgruppe i hele befolkningen

  Publikasjon