Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 712 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Eldre innvandrere i Norge. Demografi, boforhold, inntekt, formue og helse

  Publisert:

  , bestående av 5 personer eller flere. 14 prosent av innvandrere som er 60 år eller eldre bor i en flerfamiliehusholdning mot fem prosent i den øvrige befolkningen både blant innvandrerkvinner og -menn sammenlignet med den jevnaldrende øvrige befolkningen. Mange eldre innvandrere er

  Publikasjon
 • Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2020

  Publisert:

  0,6 prosentpoeng og for befolkningen for øvrig var nedgangen 0,5 prosentpoeng. Denne nedgangen har imidlertid ikke endret noe særlig på

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2020. Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

  Publisert:

  . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 87 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet område, med drenering ned mot Nordsjøen/Skagerak, er 87 prosent av landets befolkning tilknyttet

  Publikasjon
 • Overføringsflyktninger 2020

  Publisert:

  hovedstadsområdet enn befolkningen generelt, men ikke i like stor grad som innvandrere generelt og andre flyktninger. Generelt ser vi at fordelingen mellom fylkene for overføringsflyktninger er noe mer lik fordelingen i hele befolkningen enn det som er tilfellet for innvandrere samlet og flyktninger i alt

  Publikasjon
 • Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  påvirker sannsynligheten for å være i arbeid på noe sikt. Flyktninger og innvandrere med familie som innvandringsgrunn har lavere sysselsettingsandeler enn resten av befolkningen som innvandrer, noe som gjelder især kvinner. Blant arbeids- og utdanningsinnvandrere og innvandrere fra de øvrige nordiske land ligger sysselsettingsandelene over gjennomsnittet for befolkningen totalt, og er også

  Publikasjon
 • Livskvalitetsundersøkelsen 2021

  Publisert:

  kunnskap om livskvalitet til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet blant ulike grupper

  Publikasjon
 • Livskvalitet i Norge 2021

  Publisert:

  undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Åpne og les publikasjonen i PDF (1.7 MB) Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper. I

  Publikasjon
 • Samisk statistikk 2020

  Publisert:

  materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner. Publikasjonen inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens

  Publikasjon
 • Rusundersøkelsen 2021

  Publisert:

  ) Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. Populasjonen er befolkningen i Norge. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16–79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljert informasjon om unge, er det trukket et tilleggsutvalg

  Publikasjon
 • Valgdeltakelse og alder – mulige effekter av endrede aldersgrenser

  Publisert:

  førte til at storingsvalget i 1921 var første gang over halvparten av den norske befolkning kunne stemme (51 prosent

  Publikasjon
 • Lokalvalgundersøkelsene 2019

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Lokalvalgundersøkelsene ble gjennomført høsten 2019. Formålet med undersøkelsene var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål i befolkningen

  Publikasjon
 • The economy of the North – ECONOR 2020

  Publisert:

  . En pilot-studie fra Canada inkluderer anslag for verdien av offentlige tjenester til befolkningen i disponibel inntekt per capita

  Publikasjon
 • Opparbeidede pensjonsrettigheter, nasjonale tall 2014-2018

  Publisert:

  ." Modellen er basert på administrative data for hele befolkningen og simulerer det videre

  Publikasjon
 • Norsk mediebarometer 2020

  Publisert:

  . Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 undersøkelsen viser at 24 prosent av befolkningen leser papiravis en gjennomsnittsdag i 2020, mot 27 i 2019

  Publikasjon
 • Byer og miljø

  Indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transport

  Publisert:

  . januar 2020 var det i underkant av 2,7 millioner innbyggere i de ni største byområdene, tilsvarende 51 prosent av Norges befolkning

  Publikasjon