Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 769 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Valgdeltakelse og alder – mulige effekter av endrede aldersgrenser

  Publisert:

  førte til at storingsvalget i 1921 var første gang over halvparten av den norske befolkning kunne stemme (51 prosent

  Publikasjon
 • Lokalvalgundersøkelsene 2019

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Lokalvalgundersøkelsene ble gjennomført høsten 2019. Formålet med undersøkelsene var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål i befolkningen

  Publikasjon
 • The economy of the North – ECONOR 2020

  Publisert:

  . En pilot-studie fra Canada inkluderer anslag for verdien av offentlige tjenester til befolkningen i disponibel inntekt per capita

  Publikasjon
 • Opparbeidede pensjonsrettigheter, nasjonale tall 2014-2018

  Publisert:

  ." Modellen er basert på administrative data for hele befolkningen og simulerer det videre

  Publikasjon
 • Norsk mediebarometer 2020

  Publisert:

  . Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 undersøkelsen viser at 24 prosent av befolkningen leser papiravis en gjennomsnittsdag i 2020, mot 27 i 2019

  Publikasjon
 • Byer og miljø

  Indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transport

  Publisert:

  . januar 2020 var det i underkant av 2,7 millioner innbyggere i de ni største byområdene, tilsvarende 51 prosent av Norges befolkning

  Publikasjon
 • Usikret gjeld – omfang og kjennetegn ved låntakerne

  Publisert:

  å belyse hvordan usikret gjeld er fordelt i befolkningen og om det er grupper som er spesielt lån, og dette tilgjengeliggjør detaljerte opplysninger om befolkningens usikrede gjeld

  Publikasjon
 • Forløp i barnevernsdata, 2013-2019

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  . Microdata.no gir mulighet for rask og enkel tilgang til bruk av SSBs registerdata om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd

  Publikasjon
 • Personer med funksjonsnedsettelse – muligheter og begrensninger i måling av effekter av Covid-19

  Publisert:

  . Befolkningen rammes ulikt, og for noen grupper i samfunnet kan konsekvensene bli omfattende og langvarige utviklings­hemmede og sammenlikne tilsvarende bruk blant befolkningen generelt, ved hjelp av informasjon fra databasen Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR

  Publikasjon
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

  Publisert:

  større og mer sentrale kommuner. Innvandrere utgjorde 14,7 prosent av befolkningen ved inngangen til 2020, og. Innvandrere som gruppe bor mer sentralt enn hele befolkningen, men dette varierer for ulike landgrupper

  Publikasjon
 • IKT i husholdningene 2020

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Undersøkelsen om IKT i husholdningene handler om tilgangen til og bruken internett i befolkningen, samt personvern og datasikkerhet på nett. Undersøkelsen

  Publikasjon
 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2019

  Publisert:

  år var registrert sysselsatt i Norge ved utgangen av 2019. Det utgjør en andel på 52,7 prosent. I hele befolkningen var tilsvarende andel på 72,7 prosent. Forskjellen på rundt 20 prosentpoeng mellom flyktninger og hele befolkningen under ett har ligger stabilt de siste ti årene

  Publikasjon
 • Utdanningsløpet til unge innvandrere

  Personer som innvandret før fylte 17 år, født fra 1980 til 1990, i utdanning og arbeid

  Publisert:

  . Flere og flere innvandrer til Norge i ung alder, og som følge av dette tar hele eller deler av utdanningen sin i Norge på lik linje med den øvrige befolkningen. Innvandrere velger i noe større grad allmennfaglig/studieforberedende utdannings­program sammenliknet med den øvrige befolkningen

  Publikasjon
 • Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge

  Publisert:

  » forløper blant den norskfødte delen av befolkningen, samt for sammenlikning også blant innvandrere. Statistisk sentralbyrå foretar en inndeling av hele befolkningen i Norge i til sammen 30 kategorier, basert på

  Publikasjon
 • Nedbygging av jordbruksareal i 2016-2019 basert på bygningsomriss

  Publisert:

  . Men nedbygging av jordbruksarealer skjer også i de mindre sentrale kommunene – kanskje som en følge av sentralisering og at den eldre delen av befolkningen som blir boende igjen

  Publikasjon