Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 657 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Usikret gjeld – omfang og kjennetegn ved låntakerne

  Publisert:

  å belyse hvordan usikret gjeld er fordelt i befolkningen og om det er grupper som er spesielt lån, og dette tilgjengeliggjør detaljerte opplysninger om befolkningens usikrede gjeld

  Publikasjon
 • Forløp i barnevernsdata, 2013-2019

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  . Microdata.no gir mulighet for rask og enkel tilgang til bruk av SSBs registerdata om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd

  Publikasjon
 • Personer med funksjonsnedsettelse – muligheter og begrensninger i måling av effekter av Covid-19

  Publisert:

  . Befolkningen rammes ulikt, og for noen grupper i samfunnet kan konsekvensene bli omfattende og langvarige utviklings­hemmede og sammenlikne tilsvarende bruk blant befolkningen generelt, ved hjelp av informasjon fra databasen Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR

  Publikasjon
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

  Publisert:

  større og mer sentrale kommuner. Innvandrere utgjorde 14,7 prosent av befolkningen ved inngangen til 2020, og. Innvandrere som gruppe bor mer sentralt enn hele befolkningen, men dette varierer for ulike landgrupper

  Publikasjon
 • IKT i husholdningene 2020

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Undersøkelsen om IKT i husholdningene handler om tilgangen til og bruken internett i befolkningen, samt personvern og datasikkerhet på nett. Undersøkelsen

  Publikasjon
 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2019

  Publisert:

  år var registrert sysselsatt i Norge ved utgangen av 2019. Det utgjør en andel på 52,7 prosent. I hele befolkningen var tilsvarende andel på 72,7 prosent. Forskjellen på rundt 20 prosentpoeng mellom flyktninger og hele befolkningen under ett har ligger stabilt de siste ti årene

  Publikasjon
 • Utdanningsløpet til unge innvandrere

  Personer som innvandret før fylte 17 år, født fra 1980 til 1990, i utdanning og arbeid

  Publisert:

  . Flere og flere innvandrer til Norge i ung alder, og som følge av dette tar hele eller deler av utdanningen sin i Norge på lik linje med den øvrige befolkningen. Innvandrere velger i noe større grad allmennfaglig/studieforberedende utdannings­program sammenliknet med den øvrige befolkningen

  Publikasjon
 • Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge

  Publisert:

  » forløper blant den norskfødte delen av befolkningen, samt for sammenlikning også blant innvandrere. Statistisk sentralbyrå foretar en inndeling av hele befolkningen i Norge i til sammen 30 kategorier, basert på

  Publikasjon
 • Nedbygging av jordbruksareal i 2016-2019 basert på bygningsomriss

  Publisert:

  . Men nedbygging av jordbruksarealer skjer også i de mindre sentrale kommunene – kanskje som en følge av sentralisering og at den eldre delen av befolkningen som blir boende igjen

  Publikasjon
 • Frisklivssentraler og tilsvarende helsefremmende tilbud i norske kommuner 2019

  Analyse av tilbud for livsstilsendringer og mestring av sykdom

  Publisert:

  tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen, men står fritt til å organisere dette arbeidet endre levevaner og mestre sykdom. I tillegg er det en målsetning at frisklivssentraler skal bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester samt motvirke sosiale forskjeller i levevaner og helse i befolkningen

  Publikasjon
 • I jobb, men fattig

  Hvordan belyse forekomst av lavinntekt blant yrkestilknyttede i Norge

  Publisert:

  ’ i befolkningen og blant ulike grupper. I kapittel 6 presenterer vi indikatorene vi mener best fanger opp ‘arbeidende fattig

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2019

  Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

  Publisert:

  . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 86 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

  Publikasjon
 • Tilstedeværelse, lønnsutvikling og sysselsetting

  En registerbasert studie

  Publisert:

  . Vi finner at de som har hatt lengre sykefraværsforløp i mindre grad er i jobb enn resten av befolkningen, mens det motsatte er tilfellet for kortere sykefraværsforløp

  Publikasjon
 • Hvordan går det med innvandrere fem år etter avlagt fag-/svenneprøve?

  Publisert:

  . Innvandrerne som gruppe skilte seg også fra den øvrige befolkningen i valg av utdanningsprogram og ved at det var en større andel eldre lærlinger. Tilsvarende andel for den øvrige befolkningen var kun 14 prosent. Andelen av innvandrerne som hadde

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

  Publisert:

  Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/49 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon