Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 741 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Integrering av innvandrere i Norge

  Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper

  Publisert:

  tilhørighet og i hvilken grad inn­vandrerne har de samme verdiene som befolkningen ellers Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/44 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Metoder og dokumentasjon, Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Innvandring og innvandrere i Norden

  En komparativ analyse

  Publisert:

  . Sverige hadde 51 prosent av Nordens innvandrere, og 37 prosent av befolkningen. Ser vi på enkeltland, er det flere innvandrere fra Polen gjennomgående mye lavere sysselsetting enn den øvrige befolkningen, 25 prosentpoeng i Sverige, 20 prosentpoeng i Danmark og Finland, og «bare

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016

  Publisert:

  flytte mellom bydelene enn å flytte ut av hovedstaden. Personer med flyktningbakgrunn som kommer til Norge, blir i utgangspunktet bosatt mindre sentralt enn slik befolkningen generelt bor. Personer med flyktningbakgrunn i aldersgruppen 18-24 år flytter mest, men ikke like mye som personer i samme aldersgruppe i hele befolkningen

  Publikasjon
 • Fra utenlandsk til norsk statsborgerskap gjennom mer enn førti år

  Med forløpsdata og -analyse

  Publisert:

  årene 1967 til 2018 ble befolkningen i Norge tilført 1,44 millioner utenlandske statsborgere, hvorav ti prosent ble født i Norge statsløse det til sammen har vært i Norge er ifølge folkeregisterdataene vel 20 000. Halvparten kom inn i befolkningen etter 1968, hvorav de fleste ved innvandring. Etter 3-4

  Publikasjon
 • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  . Dette er noe lavere enn for befolkningen i tilsvarende aldersgruppe (86 prosent), men likevel en større andel enn hva som er funnet for denne gruppen tidligere mindreårige flyktninger er lavt sammenlignet med det generelle inntektsnivået i hele befolkningen i samme alder

  Publikasjon
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018

  Publisert:

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Overføringsflyktninger 2019

  Publisert:

  1.1.2019, er relativt unge sammenliknet med hele befolkningen. Nær halvparten er under 18 år drøyt halvparten av de sysselsatte jobber heltid, mot nær 70 prosent av hele befolkningen i samme aldersgruppe

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019

  Publisert:

  undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019 Strøm Serie og -nummer Rapporter 2019/40 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen år og eldre. Norskfødte med innvandrerforeldre oppnår noe svakere resultater i grunnskolen sammenlignet med den øvrige befolkningen. De har også

  Publikasjon
 • Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger

  Hvem bosettes hvor, og hva er sammenhengen mellom bosettingskommunens egenskaper og videre integreringsutfall?

  Publisert:

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9931-5 ISBN (trykt

  Publikasjon
 • Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

  Publisert:

  Oppdragsgiver Kommunal -og moderniseringsdepartementet Emner Befolkning, Bolig og boforhold, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

  Publisert:

  videregående skole eller fagskolenivå. Totalt er det under 6 prosent blant de nyankomne og om lag 24 prosent blant de ikke-nyankomne, noe som er mye lavere enn for Norges befolkning generelt (40 prosent, 21 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene. Dette er noe lavere enn i befolkningen generelt, hvor 33 prosent har høyere utdanning på dette nivået

  Publikasjon
 • Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og sentrale kommuner etter 2005

  Publisert:

  måler jevnheten i fordelingen til bosettingen av befolkningen med innvandrerbakgrunn versus den øvrige befolkningen over ulike lokale boområder. Verdien på indeksen kan tolkes som den prosentvise andelen av innvandrerne inkludert i beregningene som må

  Publikasjon
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  Publisert:

  .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge 2017

  Publisert:

  .) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon