Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 65 treff for "befolkning" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Mer regional spredning av arbeidsinnvandring

    Publisert:

    flyttemønsteret blant innvandrere og barn født i Norge av to innvandrerforeldre. Gruppen utgjør en stadig større andel av befolkningen i Norge. Møre og Romsdal er fylket med klart sterkest økning i andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn

   • Hvor mange innvandrer til Norge framover?

    Publisert:

    høyere sannsynlighet for å utvandre enn befolkningen ellers, forklarer Tønnessen. SSB framskriver også født i Norge med to innvandrerforeldre. I hovedalternativet øker denne øvrige befolkningen fra 4,4 millioner i dag til 4,7 millioner i 2060. Også tallet på personer

   • Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge

    Publisert:

    utgjør innvandrerne i Norge rundt 600 000 personer, eller 12 prosent av befolkningen dødelighet enn befolkningen ellers – noe som ofte oppfattes som et paradoks. Sannsynligheten for å

   • Store forskjeller i kommunenes økonomiske rammebetingelser

    Publisert:

    . Disse retningslinjene skal sørge for en minstestandard i tjenestene de tilbyr befolkningen sin

   • Innvandrere blir oftere værende i fattigdom

    Publisert:

    Innvandrere blir oftere værende i fattigdom Innvandrere er mer utsatt for økonomisk langtidsfattigdom enn resten av befolkningen. Dette er også tilfelle økonomisk fattigdom enn befolkningen for øvrig - også når inntekt er definert som summen av kontantinntekter og verdien av kommunale tjenester. Etter OECDs

   • Flere ønsker innstramning i asylpolitikken

    Publisert:

    , økte med 11 prosentpoeng i 2009 sammenliknet med året før. Om lag halve befolkningen mener at adgangen til opphold for flyktninger og asylsøkere bør strammes inn. Om lag halve befolkningen mener at adgangen til opphold for flyktninger og asylsøkere bør strammes inn. Årets undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring viser

   • Endret mønster for mor og far i hjemmet

    Publisert:

    tidsbruksundersøkelser blant befolkningen. Dette er store dagbokbaserte undersøkelser av befolkningens tidsbruk som er gjennomført siden 1970. Rapporten

   • Andelen eldre kvinner uten fortrolig venn halvert

    Publisert:

    intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge med over 15.000 intervjuede. Positiv utvikling for hele befolkningen Mens andelen utviklingen i hele befolkningen i aldersgruppen 18-79 år i samme periode, er andelen uten en venn å

   • Pensjonering kan være bra for helsa

    Publisert:

    redusere ressursbruk og kostnader knyttet til en aldrende befolkning. Mer forskning på hvordan helsen påvirkes av pensjonering og/eller fortsatt arbeid for ulike undergrupper av eldre arbeidstakere vil

   • Pensjonsreformen vil virke etter intensjonen

    Publisert:

    årlige pensjonsytelsene, kan befolkningen motvirke levealdersjusteringen ved å utsette pensjoneringen. Observasjonene så langt for

   • Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten på lang sikt?

    Publisert:

    på offentlige finanser ut dette århundret gjennom langsommere aldring av befolkningen og økte skatteinntekter følge av en aldrende befolkning, gradvis føre til mer anstrengte offentlige finanser

   • LOTTE-Skatt

    Publisert:

    . Informasjon fra selvangivelser for hver enkelt person er viktigste datakilde. Inntektsopplysninger og ulike andre opplysninger om hver enkelt person i befolkningen er fremkommet ved å koble ulike administrative registre og statistiske datakilder for hele befolkningen per 31.12. i inntektsåret. Ved

   • Utviklingen i strømforbruk - hva er de viktigste drivkreftene?

    Publisert:

    . For den langsiktige utviklingen i strømforbruket er endringer i relative energipriser en viktig drivkraft, sammen med befolknings- og inntektsutviklingen

   • Garantiordninger for langsiktighet kan trigge mer investeringer i klimateknologi

    Publisert:

    ) resultatene fra sin studie av klimapolitiske virkemidler med ulik troverdighet i befolkningen

   • Småbarnsfedre og -mødre bruker omtrent like mye tid samlet på jobb og i hjemmet

    Publisert:

    mødres og fedres samlede arbeidstid i Norge basert på Tidsbruksundersøkelsen 2010. Undersøkelsen kartlegger befolkningens tidsbruk ved at deltakerne noterer sine aktiviteter og hvem de er sammen med over en periode