Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 64 treff for "befolkning" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Hvor mange besteforeldre har norske barn?

    Publisert:

    vise hvor mange besteforeldre det finnes i befolkningen.   Arbeidet med tilrettelegging av datafiler og analyse av data er finansiert av Norges

   • Virkninger av nedbyggingen av petroleumsvirksomheten

    Publisert:

    større grad kan komme til å påvirke den økonomiske utviklingen i Norge. Aldringen av befolkningen vil for eksempel medføre økt

   • Vil trenge flere med bachelorgrad

    Publisert:

    nivådefinisjonene i all publisering av statistikk om befolkningens utdanningsnivå i SSB. Hovedsakelig ble endringene gjort for at de norske følge av endringer av nivådefinisjoner, er det ikke mulig med direkte sammenligning av statistikk om befolkningens utdanningsnivå fra årene før og etter

   • Innvandrere blir oftere værende i fattigdom

    Publisert:

    Innvandrere blir oftere værende i fattigdom Innvandrere er mer utsatt for økonomisk langtidsfattigdom enn resten av befolkningen. Dette er også tilfelle økonomisk fattigdom enn befolkningen for øvrig - også når inntekt er definert som summen av kontantinntekter og verdien av kommunale tjenester. Etter OECDs

   • Fordelingsvirkninger av offentlige tjenester når behovene varierer

    Publisert:

    når vi inkluderer verdien av offentlige tjenester i inntektsbegrepet samtidig som vi tar hensyn til behovsforskjeller i befolkningen

   • Mikrosimuleringsmodellen MOSART

    Publisert:

    ." Modellen tar utgangspunkt i administrative data for hele befolkningen i Norge og simulerer det videre gjøres for et tilstrekkelig stort utvalg, kan man si noe om utviklingen for befolkningen og grupper av befolkningen, gitt de forutsetningene man

   • Yrkesaktivitet gir økte utgifter til barnehager

    Publisert:

    medføre opphopning av sosiale problemer på individnivå, har vi foretatt en inndeling av befolkningen i gjensidig utelukkende målgrupper. Vi

   • Flere ønsker innstramning i asylpolitikken

    Publisert:

    , økte med 11 prosentpoeng i 2009 sammenliknet med året før. Om lag halve befolkningen mener at adgangen til opphold for flyktninger og asylsøkere bør strammes inn. Om lag halve befolkningen mener at adgangen til opphold for flyktninger og asylsøkere bør strammes inn. Årets undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring viser

   • Bare begrenset rom for standardvekst innen helse- og omsorgstjenestene

    Publisert:

    . Betydelig vekst i behov for arbeidskraft Aldringen av befolkningen og ønske om standardforbedringer vil kreve en betydelig vekst i behovet for arbeidskraft til å økte behovene fram mot 2030 som utelukkende skyldes aldringen av befolkningen, dvs

   • Bedriftsnedleggelse gir flere lovbrudd

    Publisert:

    forskningsråd og benytter registerdata fra SSB som dekker hele den norske befolkningen. Ugifte menn under 40 Studien ser nærmere på virkningen av å miste jobben på

   • Levekår i et landbruk i endring

    Publisert:

    vært forholdsvis negativ sammenlignet med den generelle befolkningen. Gårdbrukerne er blitt mer misfornøyd med linje med befolkningen for øvrig. Overtagelse av gårdsdrift et omstridt tema Artikkelen « Slekt skal følge slekters gang...» - livet på

   • Høy befolkningsvekst framover

    Publisert:

    ). Hovedalternativet for framskriving av befolkningen er gitt navnet MMMM, som står for mellomnivået for henholdsvis fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og nettoinnvandring en betydelig eldre befolkning, se befolkningspyramiden. Antall personer over 67

   • Lavere stønadsnivå kan gi færre uførepensjonerte

    Publisert:

    uførepensjonen virker inn på hvor mange som blir uførepensjonister. I dag er mer enn 10 prosent av den norske befolkningen i arbeidsfør alder uførepensjonert

   • Andelen eldre kvinner uten fortrolig venn halvert

    Publisert:

    intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge med over 15.000 intervjuede. Positiv utvikling for hele befolkningen Mens andelen utviklingen i hele befolkningen i aldersgruppen 18-79 år i samme periode, er andelen uten en venn å

   • Tre av ti har kjæreste

    Publisert:

    dør noe tidligere enn kvinner, er det blant eldre flere kvinner enn menn i befolkningen