Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 65 treff for "befolkning" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Regionale befolkningsframskrivinger

    Publisert:

    Regionale befolkningsframskrivinger Statistisk sentralbyrå framskriver befolkningen i Norges kommuner.

   • Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet, men overrepresentasjonen lavere enn før

    Publisert:

    før Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen øvrige befolkningen blant de over 15 år som var bosatt i 2010. Når man tar hensyn til forskjeller i

   • Framtidens eldre i bygd og by

    Publisert:

    Framtidens eldre i bygd og by Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller og Adrian Farnet Rogne fra Universitetet i Oslo, beskriver den geografiske fordelingen og variasjonen i den eldre befolkningen i dag, og

   • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

    Publisert:

    fra olje- og gassutvinning og avkastning av finansformuen i utlandet som er helt uavhengige av befolkningen. Derfor vil økning i folkemengden isolert sett til at befolkningen ex ante denne økningen må gi fra seg noe av petroleumsformuen til de ekstra innbyggerne

   • Arven etter Tony Atkinson: Forandret forskningen på økonomisk ulikhet

    Publisert:

    undersøkte de mobiliteten til den rikeste andelen i befolkningen. Er de som er representert med toppinntektene et bestemt. Sammen med informasjon om den totale inntekten i befolkningen gjør dette det mulig å konstruere tidsserier som dekker et relativt langt tidsrom

   • GeoHealth - Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?

    Publisert:

    etablere effektiv politikk for å møte de skiftende behovene til en aldrende, flerkulturell og relativt desentralisert befolkning. Vi vil gjøre en registerstudie av hele befolkningen for å framskaffe ny kunnskap om helse

   • The Economy of the North 2015

    Publisert:

    levekårene i Arktis, presenterer ECONOR-rapporten også sosioøkonomiske indikatorer som omfatter disponibel inntekt per person, befolkningsvekst, andel av befolkningen med høyere utdanning, kvinneandelen i befolkningen, reproduksjonsrate, demografisk avhengighet, andel i arbeidsstyrken, levealder og barnedødelighet

   • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet

    Publisert:

    analysere virkningene av å innføre et hypotetisk jobbskattefradrag på ulike grupper i Norge - innvandrere, barn av innvandrere og den øvrige befolkning større andel av befolkningen i Norge. Samtidig er sysselsettingen blant enkelte innvandrergrupper lavere enn for den øvrige befolkningen

   • Uføre og arbeidsledige kan få lavere livskvalitet

    Publisert:

    føre til en form for opphopning av dårlige levekår hos enkelte i den voksne befolkningen

   • Flyktninger utvandrer i liten grad

    Publisert:

    1.1.2013, som viser at bosettingsmønsteret blant innvandrere er mer sentralisert enn for befolkningen totalt: 78,1 prosent av innvandrere var bosatt i de mest sentrale kommunene, mot 67,7 prosent av hele befolkningen

   • The family lives of children of immigrants in Norway

    Publisert:

    . Både i Norge og resten av Europa er dette en gruppe av befolkningen som inntil nylig har

   • Hvor mange innvandrer til Norge framover?

    Publisert:

    høyere sannsynlighet for å utvandre enn befolkningen ellers, forklarer Tønnessen. SSB framskriver også født i Norge med to innvandrerforeldre. I hovedalternativet øker denne øvrige befolkningen fra 4,4 millioner i dag til 4,7 millioner i 2060. Også tallet på personer

   • Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050?

    Publisert:

    konsekvensene av ulike forutsetninger for energiforbruket: ett scenario med høyere befolkningsvekst enn i referansebanen, som vi kaller Befolkning ett scenario med større svært ulik i de to scenarioene. Hva påvirker energiforbruket? Det største stasjonære energiforbruket finner vi i Teknologi, mens Befolkning gir

   • Innvandrere har lavere risiko for å dø

    Publisert:

    øvrige befolkningen, viser ny forskning som undersøker dødeligheten blant innvandrere, norskfødte barn av innvandrere og den øvrige befolkningen. Del element Innvandreres relativt lave

   • Pensjonering kan være bra for helsa

    Publisert:

    redusere ressursbruk og kostnader knyttet til en aldrende befolkning. Mer forskning på hvordan helsen påvirkes av pensjonering og/eller fortsatt arbeid for ulike undergrupper av eldre arbeidstakere vil