Aktive utlån (SSB Jira)
Aktive utlån (SSB Jira)
Viser 308 saker i 09/mai/19 8:06 AM.
Websaknr Oppdragsgiver Prosjektnavn
10/1532 UiB/Uni Helse AS Mageplager og utmattelse blant pasienter og en ny kontrollgruppe tre år etter giardiasis-utbruddet i Bergen i 2004. Delprosjekt: Sykefravær før og etter utbruddet.
13/0568 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Educational Trajectories: Choices, constraints and contexts
15/0935 Folkehelseinstituttet (FHI) Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014 - Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender
11/0893 Norges Handelshøyskole Educational choice, family background and time-preferences
11/1135 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dødelighet knyttet til perinatale faktorer
11/1676 Folkehelseinstituttet (FHI) Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet
13/0382 Universitetet i Bergen Barnefødsler og foreskrivning av medikamenter
15/0020 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Prosjekt 4134 Disentangling absence patterns
16/0971 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Gender Segregation in the Labour Market: Comparative Perspectives and Welfare State Challenges
16/0997 Folkehelseinstituttet (FHI) Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom
16/1024 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Skolebidragsindikatorer i videregående skole
16/1315 (16/1174) Norges Handelshøyskole Development of the Norwegian Welfare State and Challenges Today: Globalization, Education and Family Policy
16/1316 (16/1174) Norges Handelshøyskole Development of the Norwegian Welfare State and Challenges Today: Globalization, Education and Family Policy
16/1317 (16/1174) Norges Handelshøyskole Development of the Norwegian Welfare State and Challenges Today: Globalization, Education and Family Policy
16/1318 (16/1174) Norges Handelshøyskole Development of the Norwegian Welfare State and Challenges Today: Globalization, Education and Family Policy
16/1319 (16/1174) Norges Handelshøyskole Development of the Norwegian Welfare State and Challenges Today: Globalization, Education and Family Policy
16/1320 (16/1174) Norges Handelshøyskole Development of the Norwegian Welfare State and Challenges Today: Globalization, Education and Family Policy
16/1678 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Helsefremmende nærmiljø for barn
17/0121 Forskningsstiftelsen Fafo Moving Trades: : Skill formation and the role of national vocational training in transnational European labour markets
17/0378 Norges Handelshøyskole Kapitaldatabasen delleveranse for prosjekt 16/1174 - Development of the Norwegian Welfare State and Challenges Today: Globalization, Education and Family Policy
17/0379 Norges Handelshøyskole Kontantstøtte deleveranse for prosjektet 16/1174 - Development of the Norwegian Welfare State and Challenges Today: Globalization, Education and Family Policy
17/1777 Kreftregisteret HPV-vaksinering og screening mot livmorhalskreft: Oppmøte til og resultater av screening blant opportunistisk vaksinerte kvinner.
18/0179 Sykehuset Innlandet HF Psykisk helse, rus og somatikk
18/0453 OsloMet – storbyuniversitetet Omfangsundersøkelse om vold og overgrep blant elever i videregående skoler
18/0492 Universitetet i Oslo Det første vennskap - 10 års oppfølging
14/1281 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Offshore tax evasion under the microscope. Evidence from Nordic micro-data.
15/1211 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Psoriasis and cardiovascular health
09/1898 Universitetet Oslo, Institutt for Oral Biologi Orale bakterier og risiko for systemisk sykdom
12/1775 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Helse, arbeidsledighet og uføretrygd i Norge
15/0812 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Pharmacopeia-wide association studies on prescribed drugregisters
15/0871 OUS Genetic and environmental causes of migraine, a large-scale family-based analysis
15/1123 SSB Twin, adoptee and family based evidence from the Cancer Registry of Norway
16/0580 FHI Hørselstap i barndommen og senere i livet
17/1017 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning A study of employability and learning trajectories of late career learners
18/0050 FHI Psykiske lidelser og risikoprofiler for selvmord
14/0572 UNI Research/Uni Rokkansenteret Evaluering av samhandlingsreformen
14/1146 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Psoriasis: Prevalence and comorbidity
09/0710 Universitetet i Stavanger The effects of labour force participation on spouses, children and peers
09/0965 Transportøkonomisk institutt Data til forskning på Varestrømsundersøkelsen
09/1473 OsloMet – storbyuniversitetet Profesjonsstudenter og profesjonsutøvere. Studier av rekruttering, studiegjennomføring og yrkeskarrierer.
09/2345 Folkehelseinstituttet (FHI) European Study of Cohorts for Air Pollution Effects
10/0124 Folkehelseinstituttet (FHI) Inter- and intra generational transmission of risk
10/0151 Institutt for samfunnsforskning (ISF) The Educational System in Norway - Putting it to the Test of the Labour Market
10/0343 Aarhus Universitet via Danmarks Statistik Explaining the Danish Female Longevity Puzzle
10/0803 Senter for økonomisk forskning AS (SØF) Governance, management and performance in the Norwegian educational sector
10/0828 Folkehelseinstituttet (FHI) Post-hospitalization survival rates in Norway as indicators of hospital quality
10/1439 UiT Norges arktiske universitet Røyking i forhold til hyppighet og dødelighet av bryst-, ovarie- og tykktarmkreft
11/0576 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Individ- og miljøbetingende ressurser som determinanter for integreringg i arbeidsliv blant unge voksne
11/1248 Norges handelshøyskole Den norske kunnskapsøkonomien - virkemåter og offentlige virkemidler
12/0095 Folkehelseinstituttet (FHI) Sammenhenger mellom luftforurensing og helseutfall i Europa
12/0426 Folkehelseinstituttet (FHI) Analysemetoder for tolkning av endringer I prioritering i spesialisthelsetjenesten
12/1277 Handelshøyskolen BI Kapitalstruktur i investeringsobjekter og effekter av statlig eierskap på utenlandske direkteinvesteringer
12/1467 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Physical activity and depression in older women and men with ischemic heart disease: No pain, no gain?
12/1658 Forskningsstiftelsen Fafo Senior Policy for whom? The distributional consequences and effects of initiatives to promote active ageing
12/1952 Norges handelshøyskole NHH Prisfluktuasjoner, etterspørselsendringer, produksjonskostnader og investeringer.
13/0639 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Psykososiale arbeidsfaktorer og psykisk helse hos norske bønder gjennom de siste tre tiårene
13/0830 Haukeland universitetssykehus (Helse Bergen HF) Familiær kreftopphopning
13/1169 Universitetet i Agder Do design and use of the management control systems affect student performance?
13/1171 Kreftregisteret Pre-diagnostiske hormonnivå og germinal testikkel kreft i Kohorten Janus Serum Bank
14/0468 Folkehelseinstituttet (FHI) Mor-Barn
14/1057 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene
14/1074 Kreftregisteret Cellprøve til alle: Hva hindrer kvinner å delta i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft?
14/1077 Transportøkonomisk institutt Godsanalyse basert på lastebilundersøkelsen
14/1081 Universitetet i Oslo Hvem får, og hvem får ikke? Fordelingsvirkninger av mer tannbehandling på trygd
14/1401 Universitetet i Bergen Svangerskapsforgiftning og utvikling av hjerte-kar sykdom hos kvinner
15/0250 Folkehelseinstituttet (FHI) Risikofaktorer for tuberkulose og målretting av forebyggende behandling - en registerbasert prospektiv kohortstudie
15/0874 Folkehelseinstituttet (FHI) Parents’ drinking and outcomes in their children as young adults: substance use, mental health and unemployment
15/1073 Institutt for samfunnsforskning, ISF Lokaldemokratiundersøkelsen 2015 - delprosjekt rekrutering til lokalpolitikk
16/0745 Transportøkonomisk institutt Nasjonal transportplan
16/1371 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet / Folkehelseinstituttet (FHI) Effekten av kroppsmasseindeks på sosiale tjenester, trygdeytelser, inntekt og utdanning
16/1848 Transportøkonomisk institutt Bylogistikk
17/0211 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Tett oppfølging: Hvilken effekt har NAV-veiledere i videregående skole på fullføring og elevenes overgang til arbeidsmarkedet?
17/0994 Transportøkonomisk institutt Anonymisert datafil om veitrafikkulykker 2016
17/1034 Transportøkonomisk institutt Informasjon om personbiler i veitrafikkulykker
17/1291 Transportøkonomisk institutt Prosjekt for Klimaetaten i Oslo kommune
18/0163 Transportøkonomisk institutt MoZEES
18/0717 Transportøkonomisk institutt Nasjonal godsmodell
18/1345 (tidl. 15/0619-002) Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) 1178 Egalitarianism under Pressure - delprosjekt med helseopplysninger
19/0204 Norges handelshøyskole NHH Shopping adfrerd i norske husholdninger gjennom oljeprisfallet..
18/0336 Universitetet i Stavanger Empiriske studier av innovasjon, entreprenørskap og arbeidsliv
12/1442 Kreftregisteret Regionale forskjeller i kreftoverlevelse
12/1648 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) 1330 Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid
15/0902 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler i Norge
15/1604 Universitetet i Stavanger Determinanter for prestasjoner i utdanningsløp og arbeidsmarked
16/1651 Forskningsstiftelsen Fafo Evaluering av introduksjonsordningen og norskopplæring med samfunnskunnskap
17/0376 Universitetet i Bergen Heimedød
17/0704 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) 4143 Avhengighetsbehandling- et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Delprosjekt (working package 2) i prosjektet «Values, beliefs and policy options: Beyond prevalence-centric prohibitions».
17/0787 LHL-klinikkene Arbeidsdeltagelse ved kreftsykdom
17/0974 Universitetet i Stavanger Two Teachers in the class: Increasing the opportunities to differentiate literacy instructions
17/0983 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Sosial bakgrunn, utdannings-, yrkes- og stønadskarrierer til personer med nedsatt arbeidsevne. (ASD-prosjektet)
17/0984 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Spesialkandidatundersøkelsen 2017: Om utdanningens relevans for arbeidslivet
17/1012 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) 2107a OFS II, delprosjekt: Firm product price adjustments
17/1212 NTNU Samfunnsforskning Ettervern- en god overgang til voksenlivet?
17/1273 UiT Norges arktiske universitet Evaluering av behandlingsmodellen MultifunC
17/1420 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Konsekvenser av overvekt
17/1455 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Prosjekt 3642 Driving towards the low-emission society
17/1744 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Unndragelse og kontroll – Måling av skatteunndragelse og effekter av oppgavekontroll» (2107b).
17/1838 Proba samfunnsanalyse Evaluering av forsøk med AAP som lønnstilskudd
18/0102 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Fra utdanning til arbeid: hvor viktig er arbeidsevner, ferdigheter og helse
18/0107 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Gråsonen mellom ledighet og uførhet
18/0112 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Flyktningers sysselsetting og trygdemottak over tid (Frischprosjekt 1494)
10/1619 Folkehelseinstituttet (FHI) Legemiddelbruk og kreft hos kvinner
09/1245 Universitetet i Bergen Dødelighetsregisteret for luftveissymptomer og lungefunksjon i Norge
10/1248 Universitetet i Bergen Pregnancies and cancer risk - a prospective study based on norwegian register data
12/0861 OsloMet – storbyuniversitetet The Multiethnic rural community: Exclusion or inclusion of immigrants
16/1002 Diakonhjemmet Sykehus Revmatoid artritt i Oslo. Forekomst, forløp og prognose – en prospektiv forløpsundersøkelse
17/1048 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Drivers of Regional Growth and Economic Development (DORGED)
17/1117 SINTEF AS Helseeffekter av ulike skiftarbeids-ordninger i petroleum- og helsesektoren
17/1409 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Immigrant inclusion in Norway: A causial analysis of immigrant adaption and native reaction
17/1584 Handelshøyskolen BI Heterogenous Responses to Unemployment and Unemployment Risk
17/1676 Høgskolen i Østfold Samanhengar mellom karakterutvikling på ungdomstrinet og andre parametrar som val av valfag, innvandringsbakgrunn, foreldres utdanningsnivå, skulestorleik, kommunestorleik og kjønn
17/1757 Universitetet i Sørøst-Norge Ulikhet i helse og levestandard for unge flyktninger i de nordiske velferdssamfunnene, CAGE.
18/0135 Forskningsstiftelsen Fafo Interactions between national and labour market based pensions in Norway: pension outcomes and policy processes
18/0225 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kapasitetspress på fastlegetjenesten
09/0082 OsloMet – storbyuniversitetet Universitetet i Oslo NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Sosioøkonomisk status, lovbruddskarrierer, helseatferd og psykologiske problemer
09/0725 Oslo universitetssykehus HF Forløp av psykiatriske lidelser fra barnealder til voksenalder
11/0509 Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Deltakelse i arbeidslivet og arbeidsrelatert helse: Et livsløpsperspektiv
11/1564 Folkehelseinstituttet (FHI) Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet - søknad om forlenget slettefrist og oppdaterte data
13/0236 Folkehelseinstituttet (FHI) Barnevaksinasjonsprogrammet
13/0961-002 OsloMet – storbyuniversitetet Forskningskunnskap om hjelpetiltak i barnevernet - utlån av deponert materiale
13/1120 (17/408) OsloMet – storbyuniversitetet Boligsituasjoner for utsatte grupper.
13/1651-002 Institutt for samfunnsforskning (ISF) CORE - Nasjonalt kjernemiljø for forskning om kjønnslikestilling
14/0338 Oslo universitetssykehus HF Low back pain, workplace absenteeism and disability pensioning
14/1063 Folkehelseinstituttet (FHI) Environmental noise and children’s sleep and health – using the MoBa cohort
14/1099 Kreftregisteret Forekomst av kreft blant multi-etniske grupper i Norge
14/1318 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Sammenhengen mellom foreldrenes sosioøkonomiske status og barns bruk av somatiske sykehustjenester
15/0341 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Undersøkelse av personer som fullførte en høyere utdanning våren 2012
15/0761 Universitetet i Bergen Uønskede svangerskapsutfall etter behandling av forstadier til livmorhalskreft”
15/0967 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Prosjekt 1177 Understanding Retirement Decisions
15/1373 Universitetet i Bergen Demografiske og sosiale endringer - utfordringer for sysselsetting og velferd
15/1405 Universitetet i Oslo Ethnic Segregation in Schools and Neighbourhoods: Consequences and Dynamics
16/0050 Folkehelseinstituttet (FHI) Pilotprosjekt for fylkeshelseundersøkelser i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold
16/0207 Kreftregisteret Bruk av helsetjenester, behandling og overlevelse hos innvandrere med kreft
16/0807 Samfunnsøkonomisk Analyse AS Evaluering av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift
16/1192 Samfunnsøkonomisk analyse AS Evaluering av SkatteFUNN
17/0230 Handelshøyskolen BI Osloskolen opp én divisjon – mer tid til læring og oppfølging
17/0290 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Midlertidig ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet
17/0466 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Educational Resources and Student Performance
17/0510 Forskningsstiftelsen Fafo CILS-NOR: The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (Module 1)
17/0861 Norges Handelshøyskole S T O P Human Capital Database
17/1172 Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO Handel, markedsmakt og regulering i verdikjeden for mat, HMR-Verdikjeden SIS
17/1471 UiT Norges arktiske universitet Hjerte- og karsykdom og relaterte risikofaktorer i Nord-Norges multietniske befolkning
18/0182 Universitetet i Agder Mark-ups and productivity in Norwegian industries
18/0590 Universitetet i Oslo OPENFLUX: Societal openness, normative flux and the social modification of heritability
19/0164 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform
19/0168 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Atferd og bærekraft i et nytt pensjonssystem (prosjekt 1378)
16/0593 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tidlige livshendelsers betydning for helse og sosial status seinere i livet. Del 1 - nasjonal registerstudie
16/0632 Telemarksforsking Effekten av barnehagereformen på barnefamiliers bostedsvalg
16/0645 UiT Sykepleiere utdannet ved høgskoler i Nordland, Troms og Finnmark - hvor blir de av?
16/1548 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Svangerskap og barn etter assistert befruktning i Norden
11/1177 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HUNTing for myocardial infarction genes using a new whole exome genotyping array
15/1305 Universitetet i Stavanger Beskæftigelse og aflønning af nordiske kystfiskere
09/0844 Folkehelseinstituttet (FHI) The epidemiology of prescription drug use
13/0895 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Ethnic differences in labour market participation - Patterns of labour market part.and sicness absence among parents who care for a disabled or chronically ill child
14/1541 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Winners and losers in regional economic development
15/0017 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Prosjekt 1182 European Strains
15/0064 NORCE Norwegian Research Centre AS ung@hordaland og gjennomstrømning i videregående opplæring
15/0094 Universitetet i Bergen Komorbiditet mellom psykiske og somatiske sykdommer
15/0808 Folkehelseinstituttet (FHI) Mortalitetsrisiko og omfang av kontakt med helsetjenesten for psykiske helseplager blant innvandrerbefolkningen i Norge
15/1318 Folkehelseinstituttet (FHI) Personskader i Norge
16/0482 Folkehelseinstituttet (FHI) Hyperemesis gravidarum and cardiovascular disease
16/1008 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) Undersøkelsen av kvaliteten på diabetesbehandling i Norge i 2014 (ROSA 4)
16/1537 Folkehelseinstituttet (FHI) Sykefravær og uførhet - en tvillingstudie
16/1941 Universitetet i Bergen Sosial mobilitet, ulikhet og livsløp i det norske samfunn
16/1991 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Pathways to Integration: The Second Generation in Education and Work in Norway
17/0251 SINTEF Teknologi og samfunn Helse og livskvalitet etter trafikkulykker
17/1714 Universitetet i Stavanger U-say: Shaping Students’ Learning Expectations
18/0305 International Research Institute of Stavanger (IRIS) Kartlegging av offshoreansatte 2018
12/1190 Haukeland universitetssykehus (Helse Bergen HF) Følgetilstander og langtidseffekter av porfyri
15/0447 Universitetet i Bergen For tidlig og dysfunksjonell fødsel i familier
17/1180 UiT Norges arktiske universitet Hva kan forklare regionale forskjeller i forbruksrater av helsetjenester?
17/1385 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Mobilitetshindringer I pensjonsordninger (1372)
17/1410 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Heal-Tech
17/1458 OsloMet – storbyuniversitetet Samarbeid mellom sykehus og kommuner om utskrivning av eldre pasienter fra sykehus
17/1514 Kreftregisteret Pakkeforløp for kreft i Norge
17/1709 Universitetet i Stavanger Forus som fremtidens vekstmotor for Stavangerregionen
17/1826 Folkehelseinstituttet (FHI) Forebyggende straff: alternative reaksjonsformer overfor unge i narkotikasaker
18/0089 Universitetet i Stavanger Drivers of regional economic restructuring: Actors, institutions and policy
18/0136 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Knowledge creation, diffusion, and accumulation: new data, new approaches, new policy
18/0516 Oslo Universitetssykehus HF I-SCAN Inflammatory Bowel Disease - Scandinavian cancer in IBD study Risk of Cancer in Inflammatory Bowel Disease
18/0606 OsloMet – storbyuniversitetet NORDIC-INTRO - Nordic comparative analysis of integration of refugees after completed civic integration programme
18/1304 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Where does the green economy grow? The Geography Of Nordic
09/0078 Folkehelseinstituttet (FHI) Risikofaktorer for svangerskapsutfall, sykdom og årsakspesifikk dødelighet
09/1301 Universitetet i Bergen Micronutrients and cancer
10/0829 Universitetet i Bergen CVDNOR Hjerte- og karsykdom i Norge 1994-2009
12/1173 Folkehelseinstituttet (FHI) Patients with Cardiovascular Disease in Norway 2008-2011
13/0365 OsloMet – storbyuniversitetet Safety-VET
13/1057 SINTEF AS Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten – utfordringer og helsefremmende faktorer
13/1685 (tidl. 06/1511) OsloMet – storbyuniversitetet 13/1685 Høgskolen i Oslo Espen Dahl Funksjonskartlegging blant langtids sosialhjelpsmottakere
14/0379 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Livsløps- og generasjonsstudier av muskelskjelettsykdommer i HUNT
14/0933 Kreftregisteret Miljøgifter og risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen’
14/1242 Folkehelseinstituttet (FHI) Ruspåvirkning blant motorvognførere som omkommer i trafikkulykker i 2011-2020
14/1266 Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) Psychosocial adjustment, work environment, and sick-leave/work participation after the Oslo terrorist attack July 22nd, 2011
15/0097 Universitetet i Oslo Comparative effectiveness analyses of coordinated care initiatives in three Nordic countries
15/0340 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Staying competitive: Challenges for a small open economy
15/0365 Universitetet i Bergen Å leve med leppe-ganespalte
15/0390 Folkehelseinstituttet (FHI) Overføring av risiko for vanlige psykiske lidelser mellom foreldre og barn
15/0408 OsloMet – storbyuniversitetet Leie eller eie? Boligetablering og boligkarrierer blant lavinntektshushold
15/0960 Forskningsstiftelsen Fafo Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting
15/1261 Universitetet i Oslo Forbruk av spesialisthelsetjenester, inkludert evaluering av samhandlingsreformen – NPR II
15/1387 Folkehelseinstituttet (FHI) Risikofaktorer og hjerte- og karsykdommer
16/0315 Kreftregisteret Vitamin D, obesity and cutaneous malignant melanoma: risk, survival and risk of subsequent cancers
16/0382 Universitetet i Bergen Familiær gjentagelsesrisiko for medfødte hjertefeil
16/0449 Haukeland universitetssykehus (Helse Bergen HF) Rehabilitation in western Norway: Characteristics of the patients with focus on Quality of Life, and activity and participation
16/0450 Oslo universitetssykehus HF PURPLE-studien
16/0565 Universitetet i Stavanger Agderprosjektet. Leveling the Playing Field: An Intervention to promote School Readiness and Human Potential
16/0820 Oslo universitetssykehus HF Beregning av familiær kreftrisiko: Metoder og anvendelser
16/1204 Folkehelseinstituttet (FHI) Norsk sykdomsbyrdeprosjekt: Sosioøkonomisk og geografisk variasjon i dødelighet, dødsårsaker, risikofaktorer og sykelighet
16/1218 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) Faktorer som påvirker glykemisk kontroll hos voksne pasienter med type 1- diabetes i Norge
16/1543 FHUS v/ Vestfold fylkeskommune Anonym registerkoblet datafil fra pilotprosjektet Fylkeshelseundersøkelse i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Vestfold
17/1181 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning The dynamics of technology, trade and regional economic restructuring
17/1239 Universitetet i Oslo BRIDGE Comparing health care outcome and resourceuse between countries
10/0162 Folkehelseinstituttet (FHI) Sosioøkonomisk ulikhet i dødelighet - utvikling av forskjeller over tid
11/0305 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vektproblemer, livsstil og helse hos ungdom, interaksjon mellom arv og miljø i et livsløpsperspektiv
13/0880 Københavns Universitet, Økonomisk Institut Outsourcing and Labor Markets
14/1478 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Prosjekt 4115: The effects of DRG-based financing on hospital performance: productivity, quality and patient selection
15/0016 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Prosjekt 1105 Adult learning vocational skills and labour market outcomes
16/0511 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) 1223 Globalisation, Institutions and the Welfare State
16/0528 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) 1370 Tilpasninger til varig høy arbeidsinnvandring
17/0288 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) 1374 Analyse av virkninger av permitteringsregelverket
17/0289 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) 1373 Evaluering av endringer i reglene om dagpenger til eldre arbeidssøkere
17/0532 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) 1163 Heterogeneity in Macro
12/1610 Folkehelseinstituttet (FHI) Skadebildet i Norge
15/0619 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) 1178 Egalitarianism under Pressure. Hovedprosjekt
15/1035 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Indikatorer for kvalitet i høyere utdanning
16/0063 Universitetet i Bergen Adverse pregnacy outcomes as predictors of long term mortality and morbidity of chronic diseases.
16/0615 Handelshøyskolen BI / NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Nullpunktsmåling av kommunereformen. Delprosjekt av demokratieffekter
17/1208 Norges idrettshøgskole Utprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet for elever i ungdomsskolen
11/1265 Universitetet i Bergen Sikkerhetsstudie av ny osteoporosemedikament
12/1822 Statistisk sentralbyrå, forskningsavdelingen Effekter av en arbeidstakers første jobb
15/0037 Norges Handelshøyskole Sammenhengen mellom kreft og økonmi
16/0639 NORCE Norwegian Research Centre AS Effektevaluering av individuell jobbstøtte (IPS)
16/0734 Universitetet i Oslo Linking Instruction and Student Achievement (LISA)
17/0241 Universitetet i Bergen Household economics - Entrepreneurship and other investment behavior
18/0106 Oslo universitetssykehus HF Behandling og overlevelse for norske kreftpasienter over 75 år
18/0291 Folkehelseinstituttet (FHI) (Oslo Kommune) Oppdatering av aggregerte data i Oslo Kommune på bydelsnivå
18/0435 NORCE Norwegian Research Centre AS Forløp av helsetjenester, medikasjon og trygd hos pasienter med depresjon - registerbasert studie
18/0720 Folkehelseinstituttet (FHI) En samfunnsbasert helseintervensjonsstudie for å øke oppmøtet til screening av livmorshalskreft blant innvandrere i Norge
18/0725 Oslo universitetssykehus HF Barnediabetes og komplikasjoner
09/0418 Universitetet i Oslo Educational Careers - Attainment, Qualification, and Transition to Work (I-II)
09/2178 Universitetet i Oslo Screening i et helseøkonomisk perspektiv
09/2212 Universitetet i Bergen Helseundersøkelsene i Hordaland: oppfølging av dødelighet og kreftsykdom
10/1059 Universitetet i Oslo Behandling og dødelighet ved akutt hjerteinfarkt - en sammenlignende studie
11/1403 Universitetet i Bergen Folsyrebruk i svangerskapet, gunstig for fosteret men uheldig for mor?
11/1869 Haukeland universitetssykehus (Helse Bergen HF) Oppfølgingsstudie av nyfødte etter komplikasjoner i svangerskap, fødsel eller nyfødtperioden
11/2172 Norges Handelshøyskole Changes in disability free life expectancy - forlenget slettefrist
12/0199 Folkehelseinstituttet (FHI) Utdanning og psykisk helse
12/0526 Universitetet i Oslo Etterlevering av Inntekt og Formuedata til prosjektet EuropHOPE
12/0971 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Work Life Challenge (WLC)
13/0268 UiT Norges arktiske universitet Young People's Use of Specialized Mental Health Services in North Norway
13/0863 Universitetet i Bergen Fødselskomplikasjoner i Norge
13/0964 Kreftregisteret Nordtest - Parental occupational exposures and risk to develop a testicular cancer among offspring
15/0018 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Prosjekt 1149 Taxes, labour supply and cross-border mobility (Oslo Fiscal Studies)
15/1131 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Ordinær utdanning som arbeidsmarkedstiltak for unge med redusert arbeidsevne- en effektstudie.
15/1153 Norut Northern Research Institute AS (Norut) Effects of petroleum investments in the Arctic Frontier
16/0604 Kreftregisteret Oppmøte i det organiserte mammografiscreeningprogrammet i Norge, forekomst av brystkreft og dødelighet av sykdommen før og etter innføring av programmet
17/0702 Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Nordisk yrkesregisterstudie – et verktøy for beregning av potensialet ved intervensjoner på arbeidsplass- og populasjonsnivå
18/0160 (17/0705) Statistisk sentralbyrå, forskningsavdelingen GEOHEALTH: Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?
18/0543 Vista Analyse Eksport av trygdeytelser
18/1399 Universitetet i Bergen Sikkerhetsstudie av nye antikoagulasjonsmidler - Beyond Pooled (NOAC)
09/1213 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Helse, sosialstønad og trygdeytelser
10/2203 Folkehelseinstituttet (FHI) Virkning av trafikkstøy og luftforurensing på risiko for utvikling av hjerte-/karsykdom - Omkobling av lnr-serier
12/0904 Norges Banks forskningsavdeling Husholdningenes gjeldbetjeningsevne og pantesikkerhet
13/0630 Haukeland universitetssykehus (Helse Bergen HF) Komorbiditet og overlevelse ved multippel sklerose - en nasjonal registerstudie
13/1340 Universitetet i Bergen Metabolsk syndrom og kreft
14/1479 Høgskulen på Vestlandet Svangerskaps- og fødselskomplikasjoner i forhold til mors fødeland
15/0186 Handelshøyskolen BI CEOs’ Personal Risk Attitudes and Firm Policies
15/1485 OsloMet – storbyuniversitetet Social inequality and housing over the life course: good choices or lucky outcomes?
16/0022 NORCE Norwegian Research Centre AS Forbruk av helsetjenester, henvisninger og innleggelser.
16/0144 Norges Banks forskningsavdeling Konsum, usikkerhet og husholdningenes finansielle beholdninger
16/0637 Folkehelseinstituttet (FHI) Konsekvenser av alkoholbruk og alkoholmisbruk
16/1365 Forskningsstiftelsen Fafo Skill formation and the role og national vocational training in transnational European labour markets
18/0691 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Flyktningers sysselsetting og trygdebruk over tid
18/0902 Universitetet i Stavanger Lekbasert læring
18/1337 Difi Måle utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen
18/1447 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Underholdskrav, familieinnvandring og integrering
10/0152 Institutt for samfunnsforskning Trygd i kontekst – Rettferdighet, Effektivitet,Fordeling (TREfF)
10/2233 Universitetet i Oslo Marginalisering i arbeidslivet
11/1320 Handelshøyskolen BI "Corporate governance and corporate behaviour/Eierstyring og bedriftens atferd", tidligere Illiquid stockholders and firm payout: The personal wealth tax as a dividend trigger
12/1247 Universitetet i Bergen Pre- og perinatale faktorers betydning ved ADHD
12/1509 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Forskningsbasert evaluering av intensivopplæringen i regi av Ny GIV: kartlegging av deltagelse, organisering og opplevelse
14/0413 Nasjonalt senter for Selvmordsforskning og- forebygging Selvmord og villet egenskading i Norge
16/1143 Oslo Universitetssykehus HF Mors landbakgrunn og barnets fødselsvekt: en populasjons-basert registerstudie
10/0468 Oslo universitetssykehus HF Langtidsmortalitet etter forgiftning
12/0128 Folkehelseinstituttet (FHI) Sammenheng mellom utdanning, gener og modifiserbare risikofaktorer for demens, pårosjekt EL-GENIDEM
16/0099 Folkehelseinstituttet (FHI) Bakgrunn til og oppfølging av pasienter med hoveddiagnose rusmiddelbruk i spesialistbehandling
15/0766 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Frischsenteret prosjekt 1113 Hvem stemmer ved valg og hvorfor
14/0279 OsloMet – storbyuniversitetet Profesjonelles karrierer
16/0567 Universitetet i Stavanger Agderprosjektet. Leveling the Playing Field: An Intervention to promote School Readiness and Human Potential. Dybdeutvalget
16/1161 Haukeland universitetssykehus (Helse Bergen HF) Komorbiditet og overlevelse ved multippel sklerose - en nasjonal registerstudie
16/1174 Norges Handelshøyskole Development of the Norwegian Welfare State and Challenges Today: Globalization, Education and Family Policy
17/0054 Universitetet i Oslo Risiko for kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft hos 1. -3. gradsslektninger samt senvir av kreft behandling
17/1785 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Privat drift av offentlig finansierte velferdstjenester — konsekvenser for de ansatte (prosjekt 4116b)
18/0062 Folkehelseinstituttet (FHI) A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: short and long term consequences for the child
18/0582 Institutt for samfunnsforskning (ISF) Forskning på boforhold og velferd
18/0788 UiT Norges arktiske universitet Arbeidshelse i nord
18/1605 OsloMet - Storbyuniversitetet Contingent life courses (C-LIFE): Tracing Health and Welfare in the Nordic Countries
09/0589 Universitetet i Oslo Similar Children, dissimilar deliveries. Conflicts of Interest and the power of Information in Obsetrics and Gynaecology.
11/2139 Universitetet i Stavanger Capabilities for Regional Innovation in a Globalizing World
13/0244 Handelshøyskolen BI Smart Money? On the relationshop between competent capital, competent board and firm performance.
13/0776 Kreftregisteret Kreftrisiko blant landbruksarbeidere
14/1491 Folkehelseinstituttet Antibiotika tidlig i livet og senere risiko for immunmediert sykdom
15/0021 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Prosjekt 3164 Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegain Economy as a whole
15/0893 Oslo universitetssykehus HF Behov for trygdeytelser hos pasienter med IBD over 20 års sykdomsforløp
16/0167 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (FRISCHSENTERET) Frischsenteret prosjekt 1106 Long-term effects of school-wide interventions and school environment using longitudinal register data
16/1335 Norges Handelshøyskole Humankapital, bedrifter og familiepolitikk
17/0469 Forskningsstiftelsen Fafo Challenges and possibilities for mobility for the 50+
17/0642 Kreftregisteret Psychological, lifestyle and demographic characteristics, and comorbidity of attendees compared to non-attendees to a colorectal cancer-screening program (Hovedprosjekt: Pilot på et kolorektalcancer screeningprogram)
Generert Thu May 09 08:06:52 CEST 2019 av Schnelle, Kenneth med JIRA 7.6.1#76002-sha1:21e6670fec8f938624930061160092a4f331760a.