253074
253074
omssb
2016-01-19T10:10:00.000Z
no

API mot Statistikkbanken

Eksempler på kode - API

Eksempler på kode for å komme i gang med å bruke API-ene.

Excel / PowerBI

Se egen side:  Fra SSB API til Excel / PowerBI   for video og eksempler.

Highcharts 

4 eksempler med biblioteket  JSON-stat Toolkit  sammen med Highcharts og Jquery. Bruk "View source" for å se koden bak.

 

SSB har nå laget to R-pakker:

Andre R eksempler, med bibliotekene rjstat for JSON-stat og httr

 

 Python

Alle eksempler bruker Python Pandas 

JSON-stat eksempler med biblioteket  pyjstat 

Klassifikasjoner og kodelister (Klass)

Alle eksemplene kan også hentes som  Jupyter notebooks.

 

SAS

Et par SAS-makroer for bruk av API. 

API og kommunereformen

Dette vil etterhvert bli en egen side. Kommunereformen gjør en del svakheter ved PxWebApi tydeligere.

JSON-kode for å begrense API-spørringen til de siste års kommuner, fra 2016 og framover .

Spørring alle kommuner mot en sammenslått tidsserie. Spørringen er generell og kan endres ved å bytte ut tabell-ID 07459. Resultatet vil gi eliminasjonsverdi, vanligvis sum, for de variabler som mangler i spørringen.

Et utvidelse av eksempelet over, for R. 

 Kommentarer, spørsmål og forslag til forbedringer sendes: statistikkbanken@ssb.no

 

Velge fra "Alle kommuner" i Statistikkbanken

API-brukere kan ha fordel av å filtrere fra lista over "Alle kommuner". Her er noen tips.

Kontakt