115800
115800
omssb
2013-05-28T14:39:00.000Z
no

Styringsdokumenter

SSBs virksomhet tar utgangspunkt i de rammer som settes av norsk lovverk og internasjonale forpliktelser på statistikkområdet. SSBs strategier gir de overordnede føringene for virksomheten. Virksomhetsplaner søker å støtte opp under de målsetningene som ligger i SSBs strategier.

utvalgt innhold

Lover og prinsipper

Statistikkloven og formelle krav utviklet gjennom internasjonalt samarbeid setter de formelle rammene for offisiell statistikk. 

Prinsipper for kommunikasjon og formidling

SSBs prinsipper for kommunikasjon og formidling ligger til grunn for vår formidling av statistikk og analyse.

Strategier

SSBs strategidokumenter gir de overordnede føringene for vår virksomhet.