SSBs mer enn 300 statistikker teller og måler blant annet befolkningsutvikling, nasjonalregnskap, konsumprisindeks, boligpriser, utvikling på arbeidsmarkedet, klimautslipp, næringsliv og navnetrender.

Vi sørger for at innbyggerne i Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger på grunnlag av pålitelig statistisk informasjon. SSB har mange typer brukere – politikere, offentlige organer, næringsliv, journalister, forskere og studenter.

Nasjonens felles faktagrunnlag

Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati. Den er avgjørende for god planlegging, evaluering, debatt og forskning. Offisiell statistikk er et felles gode som alle skal ha lik tilgang til.

Publisert statistikk skal være relevant, nøyaktig og pålitelig, aktuell og punktlig, sammenlignbar, sammenhengende, lett tilgjengelig og godt dokumentert.

Faglig uavhengig, underlagt Finansdepartementet

SSB er administrativt underlagt Finansdepartementet.  Vår faglige uavhengighet innebærer at vi selv bestemmer hva som skal publiseres, og når og hvordan dette skal skje.

Direktør Geir Axelsen har det faglige ansvaret og står for den daglige styringen av SSB, som har rundt 850 ansatte fordelt på kontorer i Oslo og Kongsvinger. I tillegg er rundt 175 intervjuere tilknyttet virksomheten.

Data fra registre og rapportering

Det meste av SSBs statistikk utarbeides med utgangspunkt i data fra mer enn 100 administrative registre og en rekke spørreundersøkelser, og stadig mer informasjon hentes direkte fra datasystemene til næringsliv og kommuner.

Finnes ikke dataene i et administrativt register, benyttes elektronisk rapportering. I tillegg gjennomfører vi intervjuer, enten via telefon eller ved å oppsøke folk hjemme.

I tillegg til offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn, har SSB også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. SSB bidrar også til internasjonalt statistisk samarbeid, og gir faglig bistand til statistikkbyråer i land med utviklingsbehov.