250875
250875
omssb
2015-12-22T10:37:00.000Z
no

På hvilke fagfelt arbeider vi med statistikk som bistand?

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker ulike deler av organisasjonen for å gi støtte til samarbeidslandene på flere fagområder.

De siste årene er det noen fagområder hvor SSB har gitt mye støtte og hvor vi har sett at det er behov for bistand blant våre samarbeidspartnere:

Økonomisk statistikk, nasjonalregnskap og makroøkonomisk planlegging

Norge har lang erfaring og et solid fagmiljø på økonomisk statistikk,  nasjonalregnskap, modell- og analysearbeid. Det gir en mulighet til å bidra ikke bare med utvikling av økonomisk statistikk, men også hvordan økonomisk statistikk kan/bør brukes som verktøy i finansforvaltningen. I flere land har vi støttet oppbygging av analysemiljøer som kan utnytte tall fra nasjonalregnskapet til makroøkonomisk planlegging.

Registerbasert statistikkproduksjon

I internasjonal sammenheng er SSB langt fremme i bruk av administrative registre i statistikkproduksjon, særlig innenfor økonomisk statistikk og personstatistikk. For eksempel var vår siste folke- og boligtelling utelukkende basert på opplysninger fra administrative registre, mens de fleste andre land i verden fortsatt baserer seg på store kostnadskrevende folketellinger. I det internasjonale statistiske miljø er det en utrykt målsetning å i større grad utnytte registre til statistikkformål. Her har vi en særskilt kompetanse – noe vi ser det er behov for i mange av våre samarbeidsland.

Levekårsstatistikk

Sammen med Statistiska centralbyrån i Sverige og Danmarks Statistikk var SSB ledende på utviklingen av den nordiske modellen for levekårsstatistikk på 70-tallet. Den ble senere videreutviklet som roterende levekårsstatistikk og SSB har så tatt dette opplegget ut i verden med systemer for husholdsundersøkelser og fattigdomsanalyse.

Gjentatte produksjonsprosesser

Mange internasjonale aktører som er involvert i statistikkutvikling i utviklingsland går inn og støtter større statistikkoperasjoner (f.eks. folketellinger og store husholdningsundersøkelser som gjennomføres sjeldent, gjerne hvert 10. eller 5. år) Dette er store og kostnadskrevende undersøkelser som krever mye ressurser ikke minst til feltarbeid. Dette er lite kompetanseutviklende for produksjon av løpende statistikk og vi søker i våre samarbeidsprosjekter å heller støtte utvikling av gode systemer for løpende statistikkproduksjon, med prosesser som gjentas ofte og gir hyppigere data.

Kvalitetsarbeid

SSB har over flere år vært sentralt med i arbeid med utviklingen av den europeiske tilnærmingen til kvalitetsarbeid. Vi har nå tatt dette opplegget ut til våre samarbeidsland hvor vi har arbeidet med å få på plass et rammeverk for kvalitetsgjennomgang av ulike deler av statistikkproduksjonen.

Kontakt