117406
117406
omssb
2013-06-05T19:52:00.000Z
no

Hvorfor statistikk som bistand?

Statistikk er viktig for å beskrive økonomi, levekår og fattigdomsmønstre i et land. Statistisk sentralbyrå har i mange år samarbeidet med land i sør som mangler pålitelig statistikk over slike indikatorer.

SSB har siden 1994 hatt en egen seksjon som arbeider med statistikk som bistand. En hovedlinje i dette arbeidet har vært å gi støtte til nasjonale statistikk-kontor i utviklingsland for å sette landene selv i stand til å kunne beskrive viktige nasjonale utviklingstrekk.

Statistikk av høy kvalitet bidrar til:

  • Å legge grunnlaget for økonomisk vekst ved å gi viktig informasjon for effektiv ressursfordeling, tjene som beslutningsgrunnlag for næringslivet og gi offentlige myndigheter et verktøy til å overvåke og styre økonomien.
  • Å gi tall for fattigdomsmønstre og dermed legge grunnlag for arbeid med fattigdomsreduksjon. Informasjon om fordeling og endring av levekår og fattigdomsmønstre er en forutsetning for å kunne skape en politikk til beste for de fattige.
  • Demokratibygging ved å gi et kunnskapsgrunnlag for en åpen offentlig debatt, i media og i nasjonale beslutningsorganer.
  • Internasjonal sammenlignbarhet ved å gi standardisert informasjon som kan brukes til å gjøre sammenligninger mellom nasjoner til internasjonale organisasjoner som FN.

Et verktøy for å nå mål

Statistikk forteller oss hvor vellykket strategier for bekjemping av fattigdom er: Om færre mødre dør i barsel som en følge av oppbygging av helsetilbudet; om flere barn går på skole når det er en økning i antall utdannede lærere; om færre sulter som en følge av jordbruksprosjekter. Statistikken viser om målene våre er mulig å oppnå, og om strategien vi følger er god. Den kan varsle oss når programmer bør endres eller ressurser bør omfordeles. Dette er et verktøy for å skape en god offentlig sektor og et verktøy for demokratibygging. Statistikk gir en kunnskapsbase for fordeling av offentlige ressurser og for diskusjoner i media og offentlige beslutningsorganer.

Relevant, tilgjengelig og til å stole på

Troverdig statistikk må være produsert på en god måte, i tråd med gjeldende standarder og metoder. Statistikken må også tilfredsstille brukernes behov og besvare spørsmålene beslutningstakere stiller. Utviklingsland møter en rekke problemer når de skal produsere statistikk som oppfyller disse kravene. De blir ofte fanget i en ond sirkel der knappe ressurser til nasjonale statistikksystemer begrenser aktivitetene deres. Det fører til data av lav kvalitet og utilfredse brukere som ikke vil benytte statistikken i beslutningsprosesser. Mangelen på etterspørsel etter data fører til at statistikkbyråene får færre ressurser til statistisk produksjon og kvalitetskontroll.

Statistisk sentralbyrå har i mer enn 20 år samarbeidet med søsterorganisasjoner i utviklings- og overgangsland og har bidratt til utviklingen av statistiske systemer og kapasitetsbygging.

Kontakt