197429
197429
omssb
2014-09-17T12:33:00.000Z
no

Statistikkarbeidet i FN

Statistikkarbeidet i FN foregår både sentralt og i de mange organisasjonene under FN-paraplyen. FNs statistiske kommisjon har hovedansvaret for internasjonale klassifikasjoner og håndbøker som skal samordne de nasjonale statistikksystemene.

Som medlem av FN deltar Norge, representert ved SSB, i FNs statistiske kommisjon. Her samles ledere for de nasjonale statistikkmyndighetene i medlemsstatene. Det finnes en rekke arbeidsgrupper og ekspertkomiteer i kommisjonen som SSB deltar aktivt i. FNs klassifikasjoner og håndbøker utarbeides i slike grupper, som samler eksperter fra hele verden.

Statistikk i hele FN-systemet

Også i FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) samles statistikkbyråer i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika for å utvikle og modernisere statistikkproduksjonen på flere områder. UNECE bistår i tillegg land i overgangsfaser med å utvikle statistikksystemer, for eksempel i Øst-Europa og Sentral-Asia med Kaukasus. SSB bidrar fra tid til annen med eksperter når det for eksempel gjøres evalueringer og utarbeides anbefalinger for de aktuelle landene.

Eksempler på andre sentrale organisasjoner i FN-systemet som sammenstiller og formidler statistikk for sine fagområder fra hele verden:

Er man ute etter data fra flere land på et tema en slik organisasjon dekker, kan det derfor være lurt å benytte seg av deres nettsider.

FNs rammeverk premissgivende for norsk statistikk

FNs ti prinsipper for offisiell statistikk er sentrale i FNs arbeid med statistikk, og et viktig rammeverk for nasjonale statistikkbyråer og produsenter av offisiell statistikk over hele verden. Prinsippene dreier seg særlig om tilgjengelighet, konfidensialitet, bruk av gode metoder og internasjonalt samarbeid med mer.

Standard for nasjonalregnskap og lignende standarder er førende for hvordan Norge utarbeider statistikk når det kommer til metoder, definisjoner og klassifikasjoner. I mange tilfeller har også EU egne rammeverk, som Norge har forpliktet seg til å følge gjennom EØS-avtalen. Disse er imidlertid i stor grad konsistente med kravene fra FN. Eventuelle forskjeller er at det fokuseres mer på forholdene og databehovene i EU.

Kontakt