123259
123259
omssb
2013-06-13T11:50:00.000Z
no

Internasjonalt statistikksamarbeid

Internasjonal sammenlignbar statistikk krever stor grad av samkjøring på tvers av land. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennom mange år vært aktiv på den internasjonale arenaen for å bidra til, og påvirke utviklingen av, felles metoder og begreper i statistikkproduksjonen.

I en globalisert verden får samarbeid over landegrenser stadig større betydning for SSB og andre norske aktører som arbeider med statistikkproduksjon. Gjennom EØS-avtalen er Norge integrert i Det europeiske statistiske system (ESS).

Norges medlemskap og engasjement i følgende organisasjoner medfører også forpliktelse til å levere statistikk etter visse standarder og kvalitetskrav:

For SSB betyr det utstrakte internasjonale samarbeidet:

  • Tilpasning av det norske statistikksystemet til internasjonale standarder
  • Krav om rapportering av norsk statistikk
  • Aktiv deltagelse i internasjonale beslutningsorganer og ekspertgrupper
  • Økt kvalitet på norsk statistikk

I Statistisk sentralbyrås strategi for 2014-2017 er det et hovedmål at SSB skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid om bedre statistikk.

Kontakt