125826
125826
omssb
2013-06-26T09:41:00.000Z
no

Det europeiske statistiske system

Det europeiske statistiske system (ESS) er et partnerskap mellom Eurostat (EUs statistikkmyndighet), de nasjonale statistikkbyråer og andre nasjonale institusjoner eller myndigheter som produserer europeisk statistikk.

ESS omfatter de 28 EU-landene og de 4 EFTA-landene . Norges deltagelse i det europeiske statistikksamarbeidet er forankret gjennom EØS-avtalen. ESS har et eget nettsted, der man primært finner administrativ og institusjonell informasjon. Statistikk fra landene i ESS finner man på Eurostats nettsider.

Eurostat leder samarbeidet

Eurostat har den sentrale funksjonen i samarbeidet og leder arbeidet med å utvikle statistikk på tvers av landegrensene. De sørger for at sammenlignbar europeisk statistikk av høy kvalitet blir publisert og gjort tilgjengelig. Eurostat produserer ikke selv statistikk, men sammenstiller og kvalitetskontrollerer nasjonal statistikk som er innhentet og rapportert av de nasjonale statistikkprodusentene.

Norge forpliktet gjennom EØS-avtalen

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å rapportere statistikk i tråd med europeiske retningslinjer, nedfelt i rettsakter, for de fleste statistikkområder. Eurostat er på sin side forpliktet til å publisere norsk statistikk for alle relevante områder.

Statistisk sentralbyrå og andre norske produsenter av europeisk statistikk er godt integrert i ESS, og deltar på tilnærmet lik linje med EU-land på arbeidsgruppe- og komitémøter i regi av Eurostat.

ESS-komitéen særlig viktig for samarbeidet

Særlig viktig for statistikksamarbeidet i EU/EØS er ESS-komitéen, der direktørene for medlemslandene møter. ESS-komitéen, som ledes av Eurostat, drøfter saker som er sentrale for utvikling og produksjon av europeisk statistikk, for eksempel prioriteringer i det årlige europeiske statistikkprogrammet, oppgavebyrde og kostnadseffektivitet, konfidensialitet og retningslinjer for statistikkproduksjon.

Kontakt