117231
117231
omssb
2013-06-04T13:39:00.000Z
no

Mangelfulle opplysninger skal rettes

Det er i SSBs interesse at alle opplysningene som ligger til grunn for statistikken er korrekte, og vi bruker store ressurser på å kvalitetssjekke opplysninger.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er å utarbeide offisiell statistikk - dvs. data om grupper av personer og ikke om identifiserbare enkeltpersoner - slik at opplysning om den enkelte isolert sett ikke er interessant. Dersom det er registrert en mangelfull opplysning om en person i SSB, vil dette ikke få betydning for formålet med behandlingen - og heller ingen betydning for den registrerte. Dersom SSB oppdager en mangelfull opplysning, vil vi imidlertid alltid rette den slik at statistikkgrunnlaget blir mest mulig korrekt.

Personopplysninger pseudonymiseres og lagres for framtidig bruk eller slettes

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige for å utarbeide statistikk blir slettet, eller avlevert til Riksarkivet i medhold av arkivlova.

For at SSB skal kunne lage sammenhengende statistikk og kunne sammenstille ulike statistikker med hensyn til emne og tidsperiode, vil det normalt være nødvendig at personopplysningene lagres for framtiden. Da vil opplysningene som hovedregel være oppbevart slik at identiteten er skjult ved at navn og adresse er slettet og fødselsnummeret er erstattet av et statistikknummer. Statistikknummeret gjør det mulig å koble opplysningene uten at de som utarbeider statistikken kjenner identiteten til de registrerte.

For enkeltstående undersøkelser og/eller hvor det ikke er nødvendig av hensyn til statistikken å oppbevare personopplysninger, vil opplysningene bli slettet, anonymisert eller avlevert til Riksarkivet etter bruk.

For frivillige undersøkelser er det den registrertes samtykke som avgjør hvor lenge og i hvilken form opplysningene lagres. Dersom opplysningene ikke skal slettes/anonymiseres umiddelbart etter at prosjektet er ferdig, vil dette klart og tydelig framgå av informasjonen den registrerte mottar i forkant av undersøkelsen.