117204
117204
omssb
2013-06-04T13:20:00.000Z
no

Ikke innsyn i personopplysninger hos SSB

Du har ikke krav på å få vite hva som er registrert om deg i SSB.

Opplysningene blir ikke brukt til å fatte vedtak som direkte angår den enkelte, kun til å sette opp statistiske tabeller der det ikke er mulig å trekke ut opplysninger om enkeltpersoner.

Dersom du er registrert hos en behandlingsansvarlig har du som hovedregel rett til å få vite hva som er registrert om deg (personvernforordningen artikkel 15). Det er imidlertid gjort unntak i personopplysningsloven § 17 for slikt innsyn dersom personopplysningene utelukkende behandles for statistiske formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte.

Behandling av personopplysninger hos SSB

SSB foretar tre typer behandling av personopplysninger:

  1. Utarbeidelse av offisiell statistikk (iht statistikkloven )
  2. Forskning og analyse (iht statistikkloven )
  3. Utarbeidelse av ikke-offisiell statistikk / oppdrag

Behandlingsansvarlig er administrerende direktør i SSB. Det daglige ansvar for den behandlingsansvarliges plikter er tillagt SSBs sikkerhetsrådgiver og den enkelte seksjonsleder.

Opplysningene som inngår i behandlingene hos SSB er av tre kategorier:

  • Vi henter direkte fra den enkelte registrerte i form av spørreundersøkelser, typisk opplysning om atferd og holdninger til sentrale samfunnsspørsmål.
  • Vi henter fra administrative datasystemer i næringslivet, f.eks. ansattopplysninger fra arbeidsgivere, kundeopplysninger mv .
  • Vi henter fra administrative datasystemer i statsforvaltningen, f.eks. fra skattemyndighetene (inntekt), NAV (trygd/sysselsetting), skoleverket (utdanning) og folkeregisteret.

Ikke personopplysninger i SSBs statistikk

SSB utvikler, utarbeider og formidler statistikk som ikke inneholder personopplysninger. Statistikkloven åpner også for at SSB kan utlevere opplysninger til statistisk bruk for forskningsformål og for offentlig planlegging. Som hovedregel vil opplysningene være anonymisert før slik utlevering, og i alle tilfeller vil fødselsnummer, navn og adresse være fjernet fra opplysningene (pseudonymisert). Dersom opplysningene er samlet inn med samtykke (frivillig undersøkelse) vil det i forbindelse med innsamling alltid innhentes samtykke fra deltakerne, og opplyses om opplysningene skal utleveres til andre, hvem dette er, i hvilken form opplysningene utleveres og til hvilket formål.

Mer på ssb.no