173436
173436
omssb
2014-04-22T14:51:00.000Z
no

Kvalitet i offisiell statistikk

Statistisk sentralbyrå (SSB) skal produsere og formidle statistikk og analyser av høy kvalitet. Statistikken skal møte brukernes behov og produseres mest mulig effektivt.

Statistikken skal utarbeides på et faglig uavhengig grunnlag og skal være:

  • relevant
  • nøyaktig og pålitelig
  • aktuell og punktlig
  • sammenlignbar og sammenhengende
  • lett tilgjengelig og godt dokumentert

Rammer for kvalitetsarbeidet

Retningslinjene for europeisk statistikk (Code of Practice) gir en ramme for kvalitetsarbeidet i det europeiske statistikksystemet og i SSB. De består av 15 prinsipper med en rekke underliggende indikatorer. I tillegg til kvalitetskrav for produkter og prosesser inneholder retningslinjene krav til institusjonene som produserer offisiell statistikk. Krav om uavhengighet, objektivitet og vern av oppgavegiverne står sentralt.

Se mer i Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå.

Kvalitetsarbeidet er ellers forankret i SSBs strategi.

Uavhengig og objektiv forskning

Krav om faglig uavhengighet og objektivitet i forskningen tilsvarer kravene til offisiell statistikk. Kravene til kvalitet i forskningen er ellers de samme som til forskning ellers, som bruk av gode metoder og etterprøvbarhet. Forskningen i SSB gir dessuten statistikken merverdi og bidrar til å bedre kvaliteten av denne.

Tjenester av høy kvalitet

Kvalitetskrav til våre tjenester, som informasjonstjenesten for spørsmål om statistikk og forskning, eller ved annen kontakt med institusjonen, er formulert i en egen serviceerklæring.

Kontinuerlig forbedring

Nøkkelen til kvalitet i produkter og tjenester ligger i arbeid med å forbedre prosessene. Kvalitetsarbeidet omfatter bruk av ulike verktøy som kvalitetsindikatorer og kvalitetsrapporter, selvvurderinger og evalueringer. Et opplegg med systematisk gjennomgang eller revisjon av statistikker inngår i SSBs internkontroll.

I effektiviseringsarbeidet i SSB brukes såkalt Lean-metodikk. Dette omfatter teknikker for prosessgjennomganger og driftsstyring. Målet er kontinuerlig forbedring i hele organisasjonen.

Kontakt