115687
115687
omssb
2013-05-28T12:13:00.000Z
no

Strategi 2017–2020

Statistisk sentralbyrå har valgt ut seks strategiske temaer vi skal jobbe mot i perioden 2017-2020.

 

SSB har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati. Den er avgjørende for god planlegging, evaluering, debatt og forskning. Offisiell statistikk er et felles gode som alle skal ha lik tilgang til.

SSBs statistikk og forskning skal speile hovedtrekkene i samfunnsutviklingen. Teknologisk utvikling, økende globalisering og økt fokus på nye samfunnsfenomener stiller nye og økte krav til hele SSB og til hvordan vi produserer og formidler statistikk.

Med seks utvalgte strategiske temaer skal vi jobbe for at SSB også i framtiden leverer statistikk og analyse som møter samfunnets behov. Vi skal være i forkant når det gjelder teknologi og kompetanse i moderne statistikkproduksjon. Vi skal ikke bare levere tall, men også fortelle hva tallene betyr gjennom sammenligninger og analyser, og vi skal møte brukernes krav til omfang, kvalitet og tilgjengelighet i statistikkene. 

 

Strategihjulet

 

Samvirke med omverdenen

SSB skal vende blikket utover. Vi skal styrke relasjonene til og samarbeide mer med brukere, oppgavegivere, registereiere og andre samarbeidspartnere, både nye og gamle.

Samarbeidet med etablerte registre, virksomheter og personer som leverer data til SSB, skal forenkles og forbedres. Nye datakilder, som koblinger mellom ulike registre og bruk av big data, skal utforskes.

Tett kontakt med akademia, internasjonale statistikkprodusenter og et godt strategisk samarbeid med norske bistandsmyndigheter skal øke statistikkens kvalitet og brukerverdi. Samtidig skal tilgangen til SSBs data profesjonaliseres ytterligere. 

Tema og fortellinger

SSB skal lage analyser og sammenstille statistikk for å forklare årsakssammenhenger om store samfunnstema. I et stadig mer komplekst samfunn ser SSB behovet for å knytte statistikk, analyse og forskning på utvalgte temaer sammen for å gi en mer helhetlig framstilling. Vi skal koble data på nye måter og presentere nye perspektiver.

Gjennom temasider og analyserende artikler skal SSB ta en tydeligere rolle som faktaleverandør i store samfunnsdebatter om blant annet omstilling i norsk økonomi, innvandring, demografiske endringer, det grønne skiftet og økonomisk ulikhet. 

SSB-nyheter

SSB sitter på en skattkiste av fakta. For å nå bedre ut og dekke brukernes behov i enda større grad skal vi sammenfatte og presentere kunnskapen vi sitter på, i aktuelle, forståelige nyhetssaker og visuelle framstillinger.

Innholdet på ssb.no skal organiseres og presenteres etter spesifikke målgruppers og brukeres behov, og skal være lett tilgjengelig via eksterne søkemotorer. Nettsidene skal være tilpasset mobil og andre plattformer, og SSB skal i større grad bruke sosiale medier for å nå ut til og kommunisere med brukerne. 

Tall om næringsliv

SSB skal forsterke og forbedre næringsstatistikken slik at den blir mer relevant og møter brukernes behov. Høy vekst i tjenestenæringene i Norge og Europa og lavere sysselsetting i primærnæringen og industrien skaper nye behov i næringsstatistikken.

Globalisering og endringer i næringsstrukturen, for eksempel at det blir flere store, komplekse foretak som brer seg over mange land, gir nye utfordringer for nasjonal næringsstatistikk. SSB skal styrke og samle kompetansen på feltet, blant annet sikre et godt kildegrunnlag og analysere mer. 

Modernisering

SSB skal modernisere statistikkproduksjonen. Gjennom et omfattende digitaliseringsprogram skal vi ta i bruk ny teknologi, utnytte ny kompetanse og benytte nye metoder for å løse samfunnsoppdraget vårt.

For å kunne analysere mer, gjøre sammenligninger på tvers, effektivisere datainnhentingen og automatisere manuelle rutiner må SSB produsere statistikk på en annen måte i framtiden. Moderniseringsprogrammet innebærer investering i ny teknologi og økt teknologisk kompetanse. 

Kompetanse for framtiden

SSB skal styrke fagkompetansen og evnen til å lede og håndtere endringer. Vi skal vri vår kompetanse mot avansert statistikkproduksjon og mer analyse.

Ansattes kompetanse skal endres og styrkes i takt med at SSB utvikler seg mot teknologisk avanserte og automatiserte metoder for å lage statistikk. SSBs ansatte skal kunne jobbe i ulike deler av organisasjonen, og de skal utvide spesialkompetansen innenfor eget fagområde og i større grad evne å sette analysene i ulike sammenhenger. SSB skal styrke den interne kompetansen innen IT for å møte framtidens behov.