116310
116310
omssb
2013-05-30T13:41:00.000Z
no

Styret

Styret er oppnevnt av Finansdepartementet og har et ansvar for å føre tilsyn med utviklingen i offisiell statistikk og med SSBs virksomhet.

Styret behandler og fastsetter SSBs budsjettforslag, strategi og virksomhetsplan. De skal blant annet påse at mål og resultatkrav følges opp og gjennomføres innenfor rammene av tildelte ressurser.

Styret består av styreleder, nestleder og fem styremedlemmer, hvorav én er ansattes representant foreslått av fagforeningene i SSB. Alle oppnevnes for fire år. Styremøtene finner sted så ofte som det er nødvendig, avhengig av hvilke saker som skal behandles. Det er styreleder som innkaller til disse. 

Instruks for styret i Statistisk sentralbyrå fastsatt av Finansdepartementet

Styremedlemmer

Navn:
Styreleder: Morten Reymert
Nestleder:  Jan Fredrik Qvigstad
Styremedlem:  Ingrid Finboe Svendsen
Styremedlem:  Jørgen Elmeskov
Styremedlem:  Per Johan Lillestøl
Styremedlem:  Anne-Sissel Skånvik
Ansattes representant: Hanne Marit Svensrud

Vararepresentanter 

Navn:
Tom Scharning
Gunvor Strømsheim
Ansattes representant: Bjørn Thorsdalen

Kontaktperson for Statistisk sentralbyrås styre

Mobil
920 98 919
E-post
wenche.friestad@ssb.no