170860
170860
omssb
2014-04-07T10:26:00.000Z
no

Utvidelse av a-opplysningslovens virkeområde ute på høring

Statistisk sentralbyrå (SSB) har samarbeidet med Skattedirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Skattedirektoratet har sendt forslaget ut på høring, med svarfrist 2. juni 2014.

Formålet med ordningen etter a-opplysningsloven er i første rekke å forenkle arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold ved at man unngår dobbeltrapportering til flere etater. Ordningen vil også medvirke til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene, samt bedre tjenester fra det offentlige.

Det foreslås endringer i a-opplysningsloven, skattebetalingsloven og svalbardskatteloven, samt i forskrift til svalbardskatteloven.

Svarfrist for høringen er satt til 2. juni 2014.