335623
335623
omssb
2018-01-03T08:00:00.000Z
no

Takk til de 160 000 som ble intervjuet i 2017!

I løpet av fjoråret foretok Statistisk sentralbyrå over 160 000 intervjuer med privatpersoner i Norge, ansikt til ansikt, over telefon og gjennom webskjema. Ut av dette ble det produsert viktig statistikk for det norske samfunnet, blant annet om arbeidsledighet.

Vi vil benytte overgangen til et nytt år til å takke hver enkelt av dere for samarbeidet i året som gikk. Svarene dere gir er helt nødvendige for at vi skal kunne produsere offisiell statistikk av høy kvalitet som kan brukes til politiske beslutninger, samfunnsdebatt og folkeopplysning.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati. Statistikk skal speile samfunnet og vise utviklingstrekk for befolkning og levekår, økonomi, miljø og næringsvirksomhet.

Norge er blant landene i verden som er kommet lengst på å bruke offentlige registre, som for eksempel Folkeregisteret, til å lage statistikk. Folke- og boligtellingen i 2011 ble eksempelvis laget utelukkende på registerdata for første gang i historien. Men vi i SSB er fremdeles helt avhengig av at både privatpersoner og foretak lar seg intervjue og fyller inn skjema for at vi skal kunne lage god og riktig statistikk.

Den mest omfattende intervjuundersøkelsen er Arbeidskraftsundersøkelsen som beskriver utviklingen på arbeidsmarkedet. Dette er Norges offisielle arbeidsledighetstall og blir brukt av politikere, Norges Bank, økonomer og andre som en viktig indikator for sunnheten i norsk økonomi. Hvert kvartal blir 19 000 nordmenn spurt blant annet om de har jobb og om de jobber så mye de ønsker.

Men det er også andre viktige statistikker fra SSB som avhenger av svar fra privatpersoner. I løpet av 2017 har gjennomført undersøkelser om Stortingsvalget, barnehageopptak i Oslo, arbeidsmiljø, økonomiske levekår, holdninger til innvandring og bistand, reisevaner, rusvaner, influensavaksinasjon, bruk av IKT, og boforhold for å nevne noe.

I tillegg legger norsk næringsliv og offentlig sektor, fra store aksjeselskaper og statsbedrifter til små kommuner og enkeltmannsforetak, ned et stort arbeid med å levere opplysninger til offentlige registre og SSBs statistikk.