383304
383304
omssb
2019-04-05T12:56:00.000Z
no

Statistisk sentralbyrå ønsker ny statistikklov velkommen

- Forslaget tydeliggjør SSBs faglige uavhengighet i tråd med internasjonale retningslinjer for offisiell statistikk. Lovforslaget legger et godt grunnlag for videre utvikling av offisiell statistikk i Norge, sier administrerende direktør Geir Axelsen i Statistisk sentralbyrå.

Regjeringen har i dag fremmet proposisjon om ny statistikklov. 

SSB har i lovforslaget fått i oppdrag å lede arbeidet med etableringen av et nasjonalt program for offisiell statistikk. Programmet skal definere hva som er offisiell statistikk, og fordele ansvaret for å utarbeide, utvikle og formidle offisiell statistikk mellom Statistisk sentralbyrå og andre statistikkprodusenter.

I dagens organisering har SSB et styre. Geir Axelsen støtter forslaget i loven om å endre styringsstrukturen av SSB ved at det opprettes et eget råd:

– Et bredt sammensatt og uavhengig råd for SSB vil etter min mening være en god løsning og bidra til ryddig styring av SSB.

Stortingsproposisjonen understreker behovet for mer deling av data til forskning, statistikk og analyseformål:

– Lovforslaget innebærer tydelige ambisjoner for SSBs deling av data til forskere og offentlige myndigheter, sier Geir Axelsen. Dette vil fortsatt gjøres etter søknad og der hensynet til personvernet ivaretas.

Axelsen påpeker at han er fornøyd med at forskning fortsatt skal være en del av virksomheten i SSB:

– Lovforslaget gir viktige rammer og avklaringer. I etterkant av Stortingsbehandlingen vil vi få ytterligere tydeliggjort formålet med forskningsvirksomheten gjennom et eget mandat. Etter at et mandat er gitt, vil vi jobbe videre med å utvikle forskningsvirksomheten sammen med forskningsavdelingens ledere og medarbeidere.

Kontakt