254069
254069
omssb
2016-01-27T14:40:00.000Z
no

SSB har statistikk om innvandrere og kriminalitet

Publisert:

Etter NRK sitt oppslag om at SSB ikke vil lage statistikk om kriminalitet og innvandrere er det behov for å belyse saken nærmere.

SSB lager flere statistikker, analyser og forskning om innvandring og kriminalitet. I 2011 leverte vi en omfattende rapport om kriminalitet blant innvandrere. Rapporten var et samarbeid mellom statistikere og forskere i SSB, og ble laget på oppdrag fra Justisdepartementet. I tillegg leverer vi ut mikrodata til forskere som har pågående forskningsprosjekter på dette området. Vi vurderer også fortløpende brukerhenvendelser og -behov for å være mest mulig relevante.

SSB har en rammeavtale med Justisdepartementet på 1,5 millioner kroner årlig. I 2016 omfatter denne avtalen at det lages to statistikker over ofre for kriminalitet. I tillegg har Justisdepartementet gitt en tilleggsbevilgning i 2016 for at vi skal lage to analyser av overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Dersom vi skulle takket ja til et oppdrag om kriminalitet blant innvandrere i tillegg, ville dette gått på bekostning av de andre prosjektene. Vi har ikke fagressurser nok til å gjøre begge deler samtidig akkurat nå.

I tillegg til oppdragsanalysene lager vi løpende statistikk over de fleste deler av straffekjeden. I statistikkene over straffereaksjoner og fengslinger bruker vi statsborgerskap som en av flere variabler. Vi har valgt statsborgerskap framfor innvandring for også å fange opp kriminalitet begått av personer som ikke er bosatt i Norge, deriblant ikke-bosatte asylsøkere.

SSB er en politisk og faglig uavhengig institusjon, som lager statistikk og analyser over de fleste områder i det norske samfunnet. Rundt 70 prosent av dette blir finansiert over det såkalte statsoppdraget som er en rammeavtale gjennom Finansdepartementet, mens de resterende 30 prosentene er oppdragsinntekter. Oppdragsgiverne til SSB er typisk departementer og direktorater som ønsker analyser av ulike samfunnsforhold.

Innvandring og innvandrere er det enkeltområdet vi leverer mest statistikk, analyser og forskning på, både over statsoppdraget og gjennom betalte oppdrag. Vi har 38 løpende statistikker hvor innvandrere og/eller norskfødte med innvandrere inngår som en variabel, og vi lager også årlig et 20-talls dyptgående analyser og artikler som tar for seg dette temaet. Vi vet at tall på innvandringsområdet er etterspurt i samfunnet, og vi planlegger for enda mer omfattende statistikk og forskning i tiden som kommer.