222917
222917
omssb
2015-03-27T13:39:00.000Z
no

Ros med forbedringspunkter til SSB

Publisert:

SSB oppfyller i stor grad kravene i de europeiske retningslinjene for statistikk. På enkelte områder vurderes vi som innovative, på andre er det forbedringspotensialer. Det framgår av rapportene utarbeidet av europeiske eksperter fra en såkalt Peer Review av SSB i 2014.

Alle statistikkbyråer i det europeiske statistikksamarbeidet inkludert Eurostat (det europeiske statistikkbyrået) vurderes i perioden 2014-2015 på samme måte. Peer Review handler ikke om å bli «best i klassen», men om å lære å bli bedre.

Hovedrapporten om SSB er nylig publisert på Eurostats (det europeiske statistikkbyråets) hjemmesider. I tillegg er det utarbeidet en delrapport om samarbeid og integrasjon i det europeiske statistikksystemet (ESS). Begge rapportene finnes i høyre marg.

Som SSBs styrke framheves den faglige uavhengigheten, likebehandling av brukere ved publisering, sikring av konfidensialitet, bruk av standardiserte løsninger og kvalitetsbevissthet. At vi har en forskningsavdeling blir vurdert positivt , det samme gjelder samarbeidet med Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste om formidling av mikrodata, og det internasjonale samarbeidet.

EDAG- samarbeidet om forenkling av rapportering fra næringslivet og samarbeidet om kvalitet med eiere av administrative registre som benyttes i statistikkproduksjonen omtales som innovativt.

Rapporten inneholder 24 anbefalinger om forbedring, blant annet knyttet til lovsaker, sentral overvåkning av andre statistikkprodusenter, kvalitetsstyring, formidling samt ressurser/kompetanse.

Innen 21. april skal SSB sende forslag til tiltaksplan med tidsplan som svar på anbefalingene. Etter godkjenning, vil den også bli publisert hos Eurostat. Gjennomføring av tiltakene følges opp med årlige rapporter til Eurostat.

Peer Review-arbeidet er lagt opp slik at revisorteam for hvert land går gjennom et omfattende selvvurderingsdokument fra det nasjonale statistikkbyrået, og besøker deretter dette i en uke. Institusjonens ledere, ulike medarbeidere og eksterne brukere samt andre produsenter av europeisk statistikk intervjues. Teamet utarbeider en hovedrapport med tiltaksplan som godkjennes av Eurostat etter at byråene har fått anledning til å korrigere og kommentere. De utarbeider også delrapport om integrasjon og samarbeid.