På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

166224
166224
omssb
2014-03-06T10:00:00.000Z
no

Rapporten «Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen» oppdatert

Publisert:

Rapporten «Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen. En analyse av karakterdata og resultater fra nasjonale prøver i 2012» ble publisert 23. desember 2013, og er nå oppdatert med utdypet informasjon om metode.

Rapporten presenterer statistikk og analyser av hvordan innvandrerelever og norskfødte elever med innvandrerforeldre presterer i grunnskolen sammenlignet med de øvrige elevene. Undersøkelsen tar utgangspunkt i elever som har avlagt de nasjonale prøvene for 8. klassetrinn i grunnskolen i 2012 og de som oppnådde grunnskolepoeng ved avsluttet 10. klasse i grunnskolen samme år. Grunnskolepoeng brukes som grunnlag for opptak til videregående skole.

Avgangselever som ikke har fått beregnet grunnskolepoeng er ikke med

Ved analyser av ungdomsskolekull og resultater representerer den gruppen som ender uten grunnskolepoeng en metodemessig utfordring i flere sammenhenger. Gruppen er inhomogen og det er mange komplekse årsaker til at den enkelte ikke får tildelt poeng. I flere sammenhenger har en derfor valgt å utelate denne gruppe fra datamaterialet, blant annet i deler av denne analysen.

Oppdateringen av rapporten har bestått i å forklare bakgrunnen for at avgangselever som ikke har fått beregnet grunnskolepoeng, ikke er med i statistikken, og i å beskrive denne gruppen.

Elever uten grunnskolepoeng skyldes fritak fra vurdering

At en elev ikke har karakter i et eller flere fag, kan skyldes at eleven er fritatt fra vurdering eller at eleven ikke er vurdert for karakter fordi det mangler grunnlag for å gi karakter. Mangler en elev karakterer i mer enn halvparten av fagene, blir det ikke beregnet grunnskolepoeng.

Fritak ved spesielle individuelle utfordringer

Elever kan blant annet fritas for vurdering av karakterer fordi vedkommende har spesielle utfordringer, for eksempel omfattende funksjonshemninger som krever individuelle opplæringsplaner. Skolen kan fatte enkeltvedtak om at eleven ikke skal vurderes for karakterer.

Fritak ved høyt fravær eller ved behov for særskilt norskopplæring

Det kan også være tilfeller der det mangler grunnlag for å gi karakter fordi eleven var syk deler av skoleåret, at eleven ikke møtte opp til undervisning av andre årsaker, eller at eleven nettopp er ankommet Norge og ikke kan gå inn i ordinær undervisning, men må ha særskilt norskopplæring.

Videregående opplæring på særskilt grunnlag

Av totalt 64 562 elever har 2 374 elever ikke karakterer i mange nok fag til å få grunnskolepoeng. Disse blir derfor tatt opp til videregående opplæring på særskilt grunnlag.

Mer informasjon om utvalg og elever fritatt fra de nasjonale prøvene

På side 9 i rapporten er det nå lagt til en presisering av bakgrunnen for at avgangselevene uten grunnskolepoeng ikke er tatt med i statistikken.

På side 12 er det satt inn et avsnitt om elevene som er fritatt fra de nasjonale prøvene. Det blir gitt en oversikt over antall fritatte i de tre prøvene lesing, regning og engelsk, totalt og etter innvandringskategori. I kategorien lesing, for eksempel, er 1 643 av totalt 61 199 elever fritatt fra de nasjonale prøvene i 2012, det vil si 2,7 prosent av elevene. I regning er 1 160 av totalt 60 894 elever fritatt, altså 1,9 prosent. Se flere tabeller i den oppdaterte rapporten.

Den oppdaterte rapporten inneholder samme analyser som tidligere, det vil si at det er ingen endringer i statistikken som ligger til grunn for den.

Se oppdatert rapport «Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen» .

Kontakt