423402
423402
omssb
2020-06-05T10:00:00.000Z
no

Forslag til nytt nasjonalt statistikkprogram

For første gang foreligger nå en samlet oversikt over hvilke områder det utarbeides offisiell statistikk for og hvilke offentlige myndigheter som er ansvarlige for statistikkene. Det er SSB, etter samråd med Utvalget for offisiell statistikk, som har utarbeidet forslaget til nasjonalt program for offisiell statistikk. Endelig program skal vedtas av Kongen i statsråd.

– I dette første nasjonale statistikkprogrammet har vi tatt utgangspunkt i statistikk som per i dag produseres av SSB og andre offentlige myndigheter i Utvalget for offisiell statistikk, forteller Geir Axelsen, administrerende direktør i SSB.

Programmet beskriver 21 statistikkområder med 88 delområder og får en varighet på tre år.

– I den første programperioden ser vi for oss at det både vil utvikles ny statistikk og bli lagt til eksisterende statistikk som foreslås innarbeidet i programmet i neste periode, påpeker Axelsen, som ser fram til å få samfunnets synspunkter og innspill på programmet.

Høringsfristen er 21. august. Det endelige statistikkprogrammet skal etter planen vedtas av Kongen i Statsråd før nyttår, og tre i kraft fra 2021.

Les høringsnotatet om forslag til nytt statistikkprogram på regjeringen.no