115789
115789
omssb
2013-03-06T10:00:00.000Z
no

Forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a-opplysningsloven ute på høring

Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) har samarbeidet med Skattedirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om forslag til forskrift om arbeidsgivers innrapportering til et nytt felles register over ansettelses- og inntektsforhold med mer. Registeret er ment å erstatte etatsvise innsamlinger av tilsvarende data. Skattedirektoratet har sendt forslaget ut på høring, med svarfrist 4. juni 2013.

Forskriften (a-opplysningsforskriften) foreslås fastsatt med hjemmel i lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven) av 22. juni 2012 nr. 43 §§ 3, 4, 5, 10 og 11.

Det foreslås samtidig endringer i skatteloven, skattebetalingsloven, folketrygdloven og a-opplysningsloven samt i forskrifter til ligningsloven, skatteloven, folketrygdloven og skattebetalingsloven som følge av ikrafttredelse av a-opplysningsloven. Det er videre foreslått nye forskrifter til ligningsloven, folketrygdloven og statistikkloven.

A-opplysningsloven ble vedtatt 22. juni 2012, og tidligste ikrafttreden vil være 1. januar 2015. Etter a-opplysningslovens ikrafttredelse skal opplysningspliktige rapportere ansettelses- og inntektsopplysninger til NAV, SSB og Skatteetaten gjennom en felles ordning. Formålet er i første rekke å forenkle arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold ved at man unngår dobbeltrapportering til flere etater. Prosjektet blir omtalt som EDAG (elektronisk dialog med arbeidsgiver).

Svarfrist for høringen er satt til 4. juni 2013.