123073
123073
omssb
2013-06-13T10:09:00.000Z
no

SSBs historie 1971-2007

Miljøstatistikk og ressursregnskap

Statistikk om miljøforhold ble startet i SSB ved etableringen av kontor for arbeidsmarkedsstatistikk, miljø- og regionalstatistikk i 1974. Den første omfattende miljøstatistikkpublikasjonen var Miljøstatistikk 1976 - Naturressurser og forurensninger. I 1978 ble Gruppe for ressursregnskap etablert i Fagavdelingen, og aktiviteten på dette området vokste raskt.

Statistikkloven

I 1989 ble det vedtatt en ny statistikklov blant annet påla SSB å kartlegge og prioritere behov for offisiell statistikk, og å samordne statistikk som blir utarbeidet av forvaltningsorganer. Statistikkloven fastslår videre at Statistisk sentralbyrå faglig sett er en uavhengig institusjon, men underlagt de overordnede retningslinjer og finansielle rammer regjering og Storting til enhver tid setter for virksomheten.

Internasjonalt samarbeid - EØS

EFTAs High Level Steering Group bestemte på møte i desember 1989 at statistisk samarbeid skulle inkluderes i den europeiske integrasjonsprosessen. EØS-avtalen, som trådde i kraft 1. januar 1994, utvidet og formaliserte samarbeidet mellom EU og EFTA for de aller fleste statistikkområder. Det ble utarbeidet et felles statistikkprogram for EØS-området, som forutsatte omlegging av den nasjonale statistikken for å øke sammenligningsmulighetene på tvers av landegrensene. Statistisk sentralbyrå deltar fullt ut også i de overordnede komitéene og arbeidsgrupper i Eurostat, som er EUs statistiske kontor.

Internasjonalt samarbeid - statistisk rådgiving

Det har over lang tid foregått internasjonal statistisk rådgivning på ulike statistikkområder, kanskje særlig på nasjonalregnskapsområdet. Over tid har etterspørselen etter rådgivning økt betydelig, og i 1995 ble det etablert en egen enhet for dette arbeidet i Statistisk sentralbyrå. Hovedvekten ligger på assistanse til UD/Norad i forvaltning og faglig bistand i arbeidet med å bygge opp nasjonale statistikkbyråer, på ulike institusjon-til-institusjon-prosjekter.

Tilgjengelig for alle - samtidig

SSB var i 1995 et av de første statistikkbyråene i verden som etablerte egne sider på Internett. Fra 1. januar 2000 ble alle SSBs statistikker og publikasjoner publisert på ssb.no, gratis og tilgjengelig for alle. All ny statistikk publiseres nøyaktig kl. 10, og ingen utenfor SSB får tilgang til tallene før de er tilgjengelige på Internett.

Virksomhetsoverdragelse fra Norges Bank

1. januar 2007 overtok SSB ansvaret for finansmarkedstatistikken, som tidligere hadde ligget i Norges Bank. Virksomhetsoverdragelsen medførte også en overføring av nærmere 30 medarbeider fra Norges Bank.

Valgdata

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2007 var det første gang SSB hadde ansvaret for innrapporteringen og publiseringen av valgdata.