118953
118953
omssb
2013-06-06T13:21:00.000Z
no

Instruks for Utvalget for offisiell statistikk

Instruks for Utvalget for offisiell statistikk

Finansdepartementet har med hjemmel i § 6 (2) i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) oppnevnt Utvalget for offisiell statistikk.

Utvalgets oppgaver og ansvar fremgår av denne instruksen.

Frister for utvalget fremkommer i brev fra Finansdepartementet til Statistisk sentralbyrå. Finansdepartementet kan i brev også gi oppgaver til utvalget ut over denne instruksen.

 

Kapittel 1. Formål og organisering

a) Utvalget skal bidra til et formålstjenlig og effektivt nasjonalt statistikksystem, jf. statistikkloven §§ 4, 5 og 6.

b) Utvalget ledes av Statistisk sentralbyrå (SSB), som også er utvalgets sekretariat.

c) Deltakende virksomheter dekker egne utgifter i forbindelse med deltagelse i utvalget.

Kapittel 2. Utvalgets oppgaver

a) Utvalget er et rådgivende organ som skal bistå SSB i arbeidet med å utarbeide forslag til nasjonalt, flerårig statistikkprogram. Utvalget skal bidra til samordning og utvikling av offisiell statistikk og gi råd om utarbeiding og formidling av statistikken. Utvalget skal legge vekt på brukerbehov og en kostnadseffektiv statistikkproduksjon.

b) Utvalget skal gi innspill til hvilke statistikkområder som skal inngå i programmet og hvilke myndigheter som er ansvarlige for statistikkene. SSB er ansvarlig for å fremme forslag til nasjonalt statistikkprogram til Finansdepartementet.

c) Utvalget skal bidra til å gi en vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser av forslag til nytt statistikkprogram samlet og for enkeltområder i programmet. Dersom forslaget utløser behov for tilleggsbevilgninger i forbindelse med statsbudsjettet, må dette håndteres av deltakende virksomheter i den ordinære budsjettprosessen.

d) Utvalget skal også behandle andre saker i forbindelse med programmet, som årlig oppdatering av oversikt over statistikker.

e) Utvalget skal bistå SSB i arbeidet med en årlig offentlig rapport om kvaliteten i den offisielle statistikken etter retningslinjer gitt av SSB.

f) Utvalget skal gi råd og støtte til produsentene av offisiell statistikk i statistikkfaglige spørsmål.

g) Utvalget skal videreutvikle statistikksystemet og den offisielle statistikken gjennom erfaringsutveksling og kompetanseoppbygging om nye datakilder og løsninger for produksjon og formidling av statistikk og deling av data. h) Utvalget skal bidra til å samordne Norges internasjonale statistikkforpliktelser og statistikksamarbeid.

Kapittel 3. Innkalling og saksdokumenter

a) Utvalget skal møtes etter behov, og minimum to ganger i året. Det kan i tillegg avholdes sektorspesifikke møter med deler av utvalget for å forberede programmet.

b) Utvalget møter etter innkalling fra SSB.

c) SSB skal kalle inn til møte dersom tre eller flere deltakende virksomheter ber om det.

d) Innkallingen skal være skriftlig og skal som hovedregel sendes minst to uker før møtedato.

e) Alle relevante saksdokumenter skal som hovedregel oversendes senest to uker før møtedato.

f) SSB utarbeider utkast til referat fra alle møter som sendes til deltakerne for kommentarer. Omforent referat oversendes alle medlemmer, med kopi til Finansdepartementet.

Instruksen gjelder fra 1. november 2019.

 

Utvalget for offisiell statistikk har erstattet det tidligere Statistikkrådet. Statistikkrådet var et rådgivende organ for offisiell statistikk i Norge fra 2004 til 2019.

Kontakt