115561
115561
omssb
2013-05-27T16:30:00.000Z
no

Forordning om europeisk statistikk - forskrift til den norske statistikkloven

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk, som ble vedtatt i mars 2009, gjelder for det europeiske statistikksystemet (ESS) og er vedtatt som forskrift til den norske statistikkloven.

De overordnede prinsippene for produksjonen av europeisk statistikk er utdypet gjennom retningslinjer for europeisk statistikk (European Statistics Code of Practice, ofte omtalt som bare Code of Practice).

Rettslig rammeverk for europeisk statistikk

Forordningen om europeisk statistikk utgjør det rettslige rammeverket for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk. Forordningen omtales også som den europeiske "statistikkloven" og regulerer samarbeidet i ESS (the European Statistical System).

ESS defineres i forordningen som partnerskapet mellom Eurostat (EUs statistikkmyndighet), de nasjonale statistikkbyråene og andre nasjonale myndigheter som i den enkelte medlemsstat er ansvarlige for å utvikle, utarbeide og formidle europeisk statistikk.

Innarbeidet i norsk rett

Norge er (sammen med Island og Liechtenstein) medlem av ESS gjennom EØS-avtalen. Europaparlaments- og rådsforordningen om europeisk statistikk ble tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XXI i desember 2009. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved at den er vedtatt som forskrift til den norske statistikkloven.

Historisk bakgrunn

Romatraktaten artikkel 285 nr.2 slår fast at den europeiske fellesskapsstatistikken skal utarbeides på en måte som sikrer statistikkens uavhengighet, upartiskhet, objektivitet og pålitelighet. Statistikken skal utarbeides kostnadseffektivt og på en måte som sikrer fortrolig behandling av statistiske data, og statistikkproduksjonen skal ikke påføre næringslivet uforholdsmessig stor belastning. Dette er de overordnede prinsippene for produksjonen av statistikk på europeisk nivå, og i forordningen om europeisk statistikk defineres disse prinsippene nærmere.

Relaterte retningslinjer

Videre viser forordningen til retningslinjene for europeisk statistikk, Code of Practice, som ytterligere utdyper kravene til europeisk statistikk, og som har som hovedmål å bedre kvaliteten på statistikken, samt å sikre allmennhetens tillit til europeisk statistikk. Den slår fast at Code of Practice skal videreutvikles og formidles i samsvar med prinsippene fastsatt i forordningen og den beste internasjonale praksis på området.