127020
127020
omssb
2013-07-02T12:14:00.000Z
no

Retningslinjer for europeisk statistikk for statistiske institusjoner nasjonalt og i fellesskapet

Vedtatt av komiteen for det europeiske statistiske systemet 16. november 2017.

Kvalitetserklæring for det europeiske statistikksystemet

Det europeiske statistikksystemet er et partnerskap der Eurostat og de nasjonale statistikkbyråene i hvert medlemsland i EU og EFTA samarbeider. Vår felles oppgave er å levere uavhengig statistisk informasjon av høy kvalitet på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå, og gjøre denne informasjonen allment tilgjengelig som grunnlag for beslutninger, forskning og debatt.

Programmet og prioriteringene for europeisk statistikk blir drøftet og avtalt blant medlemmene i det europeiske statistikksystemet, og endelige beslutninger blir tatt på en demokratisk måte i henhold til prosedyrer fastsatt i europeisk lovgivning.

Vi opererer under et strengt juridisk regime 1 , supplert av et robust selvregulerende kvalitetsrammeverk der Retningslinjene for europeisk statistikk utgjør bærebjelken. Vår overholdelse av retningslinjene blir jevnlig vurdert ved hjelp av mekanismer for dette og streng oppfølging av forbedringspunktene som er identifisert.

Vi betrakter kvalitet som grunnlaget for vårt konkurransefortrinn i en verden som opplever en økende tendens til øyeblikkinformasjon der nødvendig belegg for kvaliteten ofte mangler. Vårt arbeid er styrt av faglig uavhengighet, et upartisk forhold til alle våre brukere, objektivitet, pålitelighet, statistisk konfidensialitet og kostnadseffektivitet. Utviklingen, utarbeidelsen og formidlingen av vår statistikk er basert på gode metoder, de beste internasjonale standarder og hensiktsmessige prosedyrer som er godt dokumenterte på en transparent måte. Våre kvalitetsprinsipper er: relevans, nøyaktighet, aktualitet og punktlighet, tilgjengelighet og klarhet, samt sammenlignbarhet og sammenheng.

Vi søker konsekvent å minimere byrdene på våre oppgavegivere, dyrke et godt samarbeid med dataleverandører og samarbeide nært med grupper av interessenter, inkludert forskningsmiljøene.

Vi søker å skape fremragende statistikk gjennom systematisk kartlegging av våre styrker og svakheter, og også av tilknyttede risikofaktorer som vi tar behørig hensyn til gjennom kontinuerlig utvikling av vårt felles kvalitetsrammeverk. Ved kontinuerlig å modernisere, innovere og sammenstille nye indikatorer forbedrer vi ikke bare kvaliteten på våre produkter og tjenester, men søker også å forutse nye fenomener og behov sammen med våre brukere.

Lederne for de nasjonale statistikkbyråene og generaldirektøren for Eurostat 

  Retningslinjene for europeisk statistikk (pdf)

Treaty on the Functioning of the European Union:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN and Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics as amended by Regulation (EU) 2015/759:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0223-20150608&from=EN 

 

Institusjonelle forhold

Institusjonelle og organisatoriske faktorer har betydelig innflytelse på effektiviteten og tiltroen til en statistikkmyndighet som utvikler, utarbeider og formidler europeisk statistikk. Prinsippene er faglig uavhengighet, koordinering og samarbeid, mandat for datainnsamling, tilstrekkelige ressurser, kvalitetsbevissthet, statistisk konfidensialitet, upartiskhet og objektivitet.

Prinsipp 1: Faglig uavhengighet. Statistikkmyndigheters uavhengighet i forhold til politiske, lovgivende eller administrative myndigheter samt private aktører sikrer tiltroen til europeisk statistikk.

Indikator 1.1: De nasjonale statistikkbyråene og Eurostats uavhengighet i forhold til politisk og annen ekstern påvirkning på utvikling, utarbeiding og formidling av statistikk er lovhjemlet og garantert for andre statistikkmyndigheter.

Indikator 1.2: Lederne for de nasjonale statistikkbyråene og for Eurostat, og eventuelt lederne for andre statistikkmyndigheter, har tilstrekkelig høy posisjon i samfunnet til å få tilgang til politiske myndigheter og administrative offentlige etater på høyt nivå. De har høyeste faglige kompetanse.

Indikator 1.3: Lederne for de nasjonale statistikkbyråene og for Eurostat, og eventuelt lederne for andre statistikkmyndigheter, har ansvaret for at europeisk statistikk utvikles, utarbeides og formidles på en uavhengig måte.

Indikator 1.4: Lederne for de nasjonale statistikkbyråene og for Eurostat, og eventuelt lederne for andre statistikkmyndigheter, har eneansvar for beslutninger om statistiske metoder, standarder og prosedyrer og om innholdet i og tidspunktet for publisering av statistikk.

Indikator 1.5: Programmer for statistisk arbeid publiseres, og periodiske rapporter beskriver fremdriften.

Indikator 1.6: Publisering av statistikk er klart atskilt fra og foretas atskilt fra publisering av politiske ytringer.

Indikator 1.7: Det nasjonale statistikkbyrået og Eurostat, og eventuelt andre statistikkmyndigheter, kommenterer statistiske spørsmål offentlig ved behov, innbefattet kritikk og misbruk av statistikk.

Indikator 1.8: Prosedyrene for rekruttering og utnevnelse av ledere for de nasjonale statistikkbyråer og Eurostat, og eventuelt de faglige lederne for andre statistikkmyndigheter, skal være transparente og baseres utelukkende på faglige kriterier. Mulige årsaker til at en leder kan måtte fratre stillingen, er angitt i de rettslige rammene. Det kan ikke være årsaker som svekker faglig eller vitenskapelig uavhengighet. 

 

Prinsipp 1bis (tillegg): Koordinering og samarbeid. Nasjonale statistikkbyråer og Eurostat sørger for koordinering av alle aktiviteter for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk på nivået for henholdsvis det nasjonale statistikksystemet og for det europeiske statistikksystemet. Statistikkmyndigheter samarbeider aktivt innenfor partnerskapet i det europeiske statistikksystemet for å sørge for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk

Indikator 1bis.1: De nasjonale statistikkbyråene koordinerer de statistiske aktivitetene til alle andre nasjonale myndigheter som utvikler, utarbeider og formidler europeisk statistikk. I dette henseende opptrer de som det eneste kontaktpunktet for Eurostat i statistiske anliggender. Lovhjemmel og godt definerte prosedyrer er på plass for gjennomføring av denne koordinerende rollen både på nasjonalt og europeisk nivå.

Indikator 1bis.2: Nasjonale retningslinjer for kvalitetssikring av utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk innenfor det nasjonale statistikksystemet blir utarbeidet av lederne for de nasjonale statistikkbyråene, og gjennomføringen av dem blir overvåket og gjennomgått der dette er nødvendig. 

Indikator 1bis.3: Statistikkmyndigheter opprettholder og utvikler kontinuerlig samarbeid på ulike nivåer med hverandre og med rådgivende organer i det europeiske statistikksystemet, og også med det europeiske systemet av sentralbanker, akademiske institusjoner og andre internasjonale organer etter hva som er hensiktsmessig.

 

Prinsipp 2: Mandat for datainnsamling og tilgang til data. Statistikkmyndigheter har et klart lovhjemlet mandat til å samle inn og få tilgang til informasjon fra ulike datakilder til bruk i europeisk statistikk. Offentlig administrasjon, bedrifter, husholdninger og allmennheten generelt kan forpliktes til å gi tilgang til eller overlevere informasjon til bruk i europeisk statistikk på anmodning fra statistikkmyndigheter.

Indikator 2.1: Statistikkmyndighetenes mandat for innsamling av eller tilgang til data fra flere datakilder for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk er lovhjemlet.

Indikator 2.2: Lovgivningen gir statistikkmyndigheter tilgang til administrative data, omgående og uten vederlag, og tillater bruk av dem for statistiske formål. De er helt fra starten involvert i utformingen, utviklingen og endringer av administrative arkiver, for å gjøre dem mer tilpasset til statistiske formål. 

Indikator 2.3: Statistikkmyndigheter har lovhjemlet rett til å kreve svar på statistiske undersøkelser.

Indikator 2.4: Det blir lagt til rette for tilgang til andre typer data, slik som data i privat eie, for statistiske formål, gitt at statistisk konfidensialitet og personvern garanteres.

 

Prinsipp 3: Tilstrekkelige ressurser. Statistikkmyndigheter har tilstrekkelige ressurser til å oppfylle kravene til europeisk statistikk.

Indikator 3.1: Det finnes tilstrekkelige menneskelige, økonomiske og tekniske ressurser, både kvantitativt og kvalitativt, til å oppfylle behovet for statistikk.

Indikator 3.2: Omfanget av samt informasjonen og kostnadene knyttet til statistikk samsvarer med behovene.

Indikator 3.3: Det finnes prosedyrer for vurdering og rettferdiggjøring av behovet for ny statistikk i forhold til kostnadene.

Indikator 3.4: Det finnes prosedyrer for vurdering av det løpende behovet for alle typer statistikk, for å undersøke om noe kan avsluttes eller begrenses for å frigjøre ressurser.

 

Prinsipp 4: Kvalitetsbevissthet. Statistikkmyndigheter er kvalitetsbevisste. De arbeider systematisk og regelmessig for å identifisere sterke og svake sider, slik at de hele tiden kan øke kvaliteten på sine prosesser og produkter.

Indikator 4.1: Retningslinjene for kvalitet defineres og er offentlig tilgjengelige. Det finnes en organisasjonsstruktur og verktøy som muliggjør kvalitetsstyring.

Indikator 4.2: Det finnes prosedyrer for planlegging, overvåking og forbedring av kvaliteten på statistiske prosesser, inkludert kobling av data fra flere datakilder. 

Indikator 4.3: Kvaliteten på produktene overvåkes og vurderes regelmessig med tanke på mulige kompromisser, og den rapporteres i henhold til kvalitetskriteriene for europeisk statistikk. 

Indikator 4.4: Viktige statistiske produkter evalueres regelmessig og grundig, og eksterne eksperter benyttes ved behov.

 

Prinsipp 5: Statistisk konfidensialitet og informasjonssikkerhet. Personvernet til oppgavegiverne, konfidensialitet i forbindelse med den informasjonen som gis og bruk av informasjonen kun til statistiske formål, samt sikringen av dataene, er absolutt garantert.

Indikator 5.1: Statistisk konfidensialitet er garantert ved lov. 

Indikator 5.2: Personalet undertegner konfidensialitetserklæringer ved ansettelse.

Indikator 5.3: Straffetiltak settes i verk ved overlagte brudd på statistisk konfidensialitet.

Indikator 5.4: Personalet har tilgang til retningslinjer og veiledninger om vern av statistisk konfidensialitet gjennom alle de statistiske prosessene. Disse retningslinjene er offentlig tilgjengelige.

Indikator 5.5: Nødvendige regelverksmessige, administrative, tekniske og organisatoriske tiltak iverksettes for å ivareta sikkerheten og integriteten til statistiske data og sikkerheten under overføring av dem, i samsvar med beste praksis og internasjonale standarder, samt europeisk og nasjonal lovgivning.

Indikator 5.6: Strenge regler gjelder for eksterne brukere som får tilgang til statistiske mikrodata til forskningsformål.

 

Prinsipp 6: Upartiskhet og objektivitet. Statistikkmyndigheter utvikler, utarbeider og formidler europeisk statistikk på et vitenskapelig uavhengig grunnlag og på en objektiv, faglig og transparent måte, der alle brukere behandles likt.

Indikator 6.1: Statistikk utarbeides på et objektivt grunnlag ut fra statistiske hensyn.

Indikator 6.2: Valg av datakilder og statistiske metoder samt beslutninger om formidling av statistikk er basert på statistiske hensyn.

Indikator 6.3: Feil som oppdages i publisert statistikk, blir korrigert og publisert så raskt som mulig.

Indikator 6.4: Informasjon om datakilder, metoder og prosedyrer som benyttes, er offentlig tilgjengelig.

Indikator 6.5: Publiseringsdatoer og -tidspunkter for statistikk annonseres på forhånd.

Indikator 6.6: Store revisjoner eller endringer i metoder varsles på forhånd.

Indikator 6.7: Statistikkmyndigheter beslutter uavhengig tidspunktet for utgivelse av og innholdet i statistiske publikasjoner, under hensyn til målsettingen om å gi fullstendig informasjon i rett tid. Alle brukere har samme tilgang til publisert statistikk samtidig. Enhver tilgang for eksterne brukere før publisering skjer i begrenset, velbegrunnet og kontrollert omfang og offentliggjøres. Ved overtredelser bør ordningene for forhåndspublisering gjennomgås for å sikre upartiskhet.

Indikator 6.8: Statistiske publiseringer og uttalelser på pressekonferanser er objektive og upartiske.

 

Statistiske prosesser

Europeiske og andre internasjonale standarder og retningslinjer samt god praksis skal alltid etterleves i de statistiske prosessene som statistikkmyndighetene benytter for å utvikle, utarbeide og formidle europeisk statistikk, samtidig som det stadig søkes etter innovasjon. Statistikkens pålitelighet styrkes av et godt omdømme med hensyn til administrasjon og effektivitet. Relevante prinsipper er gode metoder, egnede statistiske prosedyrer, rimelige krav til oppgavegiverne og kostnadseffektivitet.

Prinsipp 7: Gode metoder. Gode metoder er en forutsetning for statistikk av høy kvalitet. Dette krever egnede verktøy og prosedyrer samt fagkunnskap. 

Indikator 7.1: Den generelle metodologiske rammen for europeisk statistikk følger europeiske og andre internasjonale standarder og retningslinjer samt god praksis, samtidig som det stadig søkes etter innovasjon.

Indikator 7.2: Det finnes prosedyrer som sikrer at statistikkmyndigheten bruker standardbegreper, definisjoner, klassifikasjoner og andre typer standarder konsekvent i hele organisasjonen. 

Indikator 7.3: De registrene og rammene som brukes for europeisk statistikk evalueres regelmessig og justeres ved behov for å sikre høy kvalitet.

Indikator 7.4: På detaljnivå er det samsvar mellom nasjonale klassifikasjonssystemer og de tilsvarende europeiske systemene.

Indikator 7.5: De som ansettes, har relevant høyere utdanning.

Indikator 7.6: Personalet ved statistikkmyndigheter får mulighet til fortløpende faglig oppdatering.

Indikator 7.7: Statistikkmyndigheter opprettholder og utvikler samarbeid med forskningsmiljøer for å forbedre metodene og effektiviteten til metodene som benyttes, og for å fremme bedre verktøy ved behov.

 

Prinsipp 8: Egnede statistiske prosedyrer. Egnede statistiske prosedyrer som følges gjennomgående i de statistiske prosessene, er en forutsetning for statistikk av høy kvalitet.

Indikator 8.1: Når europeisk statistikk baseres på administrative og andre data, må definisjonene og begrepene som benyttes til ikke-statistiske formål være sammenlignbare med statistiske definisjoner og begreper.

Indikator 8.2: Ved statistiske undersøkelser blir skjemaene systematisk testet før datainnsamling.

Indikator 8.3: Statistiske prosesser blir rutinemessig overvåket og revidert ved behov. 

Indikator 8.4: Metadata knyttet til statistiske prosesser behandles gjennomgående i de statistiske prosessene og formidles slik det er hensiktsmessig.

Indikator 8.5: Ved revisjoner benyttes det etablerte og transparente standardprosedyrer.

Indikator 8.6: Det gjøres avtaler med eiere av administrative og andre data for å formalisere den felles forpliktelsen til å bruke disse dataene til statistiske formål.

Indikator 8.7: Statistikkmyndigheter samarbeider med innehavere av administrative og andre data om å sikre datakvalitet.

 

Prinsipp 9: Rimelige krav til oppgavegivere. Oppgavebyrden står i forhold til brukernes behov og er ikke overdreven for oppgavegiverne. Statistikkmyndighetene overvåker oppgavebyrden og fastsetter mål for å begrense den over tid. 

Indikator 9.1: Kravene til omfang av og detaljer i europeisk statistikk er begrenset til det som er absolutt nødvendig.

Indikator 9.2: Oppgavebyrden fordeles så jevnt som mulig på undersøkelsespopulasjonene og overvåkes av statistikkmyndigheten.

Indikator 9.3: Data om bedrifter hentes i størst mulig grad fra bedriftenes regnskaper, og elektroniske verktøy benyttes der det er mulig, for å forenkle datainnsamlingen.

Indikator 9.4: Administrative og andre datakilder benyttes der det er mulig, for å unngå å spørre etter de samme dataene flere ganger. 

Indikator 9.5: Deling av data og datakobling benyttes for å minimere oppgavebyrden, samtidig som kravene til konfidensialitet og informasjonssikkerhet blir overholdt. 

Indikator 9.6: Statistikkmyndigheter fremmer tiltak som muliggjør kobling av datakilder, for å minimere oppgavebyrden.

 

Prinsipp 10: Kostnadseffektivitet. Ressurser utnyttes effektivt.

Indikator 10.1: Statistikkmyndighetens bruk av ressurser overvåkes gjennom interne og uavhengige eksterne tiltak.

Indikator 10.2: Produktivitetspotensialet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi optimaliseres for de statistiske prosessene. 

Indikator 10.3: Det settes i verk proaktive tiltak for å bedre det statistiske potensialet til administrative og andre datakilder, og for å begrense bruken av direkte undersøkelser.

Indikator 10.4: Statistikkmyndigheter fremmer, deler og benytter standardiserte løsninger som øker effektiviteten.

 

Statistiske produkter

Tilgjengelig statistikk er i henhold til brukernes behov. Statistikken oppfyller europeiske kvalitetsstandarder samt behovene til europeiske institusjoner, regjeringer, forskningsinstitusjoner, bedrifter og allmennheten generelt. Produktenes kvalitet måles ut fra i hvilken grad statistikken er relevant, nøyaktig og pålitelig, aktuell, sammenhengende, sammenlignbar på tvers av regioner og land, samt lett tilgjengelig for brukerne, dvs. prinsippene for statistiske produkter.

Prinsipp 11: Relevans. Europeisk statistikk oppfyller brukernes behov.

Indikator 11.1: Det finnes prosedyrer for å konsultere brukere, for å overvåke relevansen og verdien av eksisterende statistikk når det gjelder å oppfylle behov, samt for å vurdere og forutsi nye og prioriterte behov. Gjennom innovasjon søkes det å oppnå kontinuerlig forbedring av de statistiske produktene.

Indikator 11.2: Prioriterte behov blir dekket, og dette avspeiles i arbeidsprogrammet.

Indikator 11.3: Undersøkelser av brukertilfredshet utføres med jevne mellomrom og følges opp systematisk.

 

Prinsipp 12: Nøyaktighet og pålitelighet. Europeisk statistikk avspeiler virkeligheten på en nøyaktig og pålitelig måte.

Indikator 12.1: Kildedata, koblede data, mellomprodukter og statistiske sluttprodukter vurderes og valideres jevnlig.

Indikator 12.2: Feilkilder i forbindelse med utvalg og andre feil måles og dokumenteres systematisk i henhold til europeiske standarder.

Indikator 12.3: Endringer analyseres jevnlig for å forbedre kildedata, statistiske prosesser og produkter.

 

Prinsipp 13: Aktualitet og punktlighet. Europeisk statistikk publiseres punktlig og er aktuell på publiseringstidspunktet

Indikator 13.1: Europeiske og andre internasjonale standarder for aktualitet ved publisering er oppfylt. 

Indikator 13.2: Et fast daglig tidspunkt for publisering av statistikk gjøres kjent.

Indikator 13.3: Hyppigheten av statistikk tar hensyn til brukernes behov i størst mulig grad.

Indikator 13.4: Avvik fra formidlingsplanen bekjentgjøres og forklares på forhånd, og en ny publiseringsdato fastsettes.

Indikator 13.5: Foreløpige resultater med akseptabel nøyaktighet og pålitelighet kan publiseres hvis dette anses som nyttig.

 

Prinsipp 14: Sammenheng og sammenlignbarhet. Europeisk statistikk er internt konsistent over tid og sammenlignbar på tvers av regioner og land. Det er mulig å kombinere og samordne relaterte data fra ulike datakilder.

Indikator 14.1: Statistikken er sammenhengende og konsistent (dvs. at matematiske og regnskapsmessige standarder etterleves).

Indikator 14.2: Statistikken er sammenlignbar over en rimelig tidsperiode.

Indikator 14.3: Statistikk utarbeides på grunnlag av felles standarder for omfang, definisjoner, enheter og klassifikasjoner i ulike undersøkelser og datakilder. 

Indikator 14.4: Statistikk fra ulike datakilder og med ulik hyppighet sammenlignes og samordnes.

Indikator 14.5: Internasjonal sammenligning av data i det europeiske statistikksystemet sikres gjennom regelmessig utveksling mellom det europeiske statistikksystemet og andre statistikksystemer. Metodestudier utføres i nært samarbeid mellom medlemsstatene og Eurostat.

 

Prinsipp 15: Tilgjengelighet og klarhet. Europeisk statistikk presenteres på en klar og lettfattelig måte, publiseres på en egnet og praktisk måte og gjøres tilgjengelig på en upartisk måte sammen med aktuelle metadata og veiledninger.

Indikator 15.1: Statistikk og tilhørende metadata presenteres og arkiveres i en form som gjør det enkelt å tolke dem og foreta meningsfylte sammenligninger.

Indikator 15.2: Formidlingstjenester benytter moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi, metoder, plattformer og åpne datastandarder.

Indikator 15.3: Spesialtilpassede analyser foretas ved behov, og informasjonen gjøres offentlig tilgjengelig.

Indikator 15.4: Tilgang til mikrodata til forskningsformål kan tillates og er strengt regulert. 

Indikator 15.5: Metadata knyttet til produkter blir behandlet og formidlet av statistikkmyndigheten i henhold til europeiske standarder. 

Indikator 15.6: Brukerne informeres om metoden i statistiske prosesser, blant annet for bruk og integrering av administrative og andre data.

Indikator 15.7: Brukerne informeres om kvaliteten på statistiske produkter i henhold til kvalitetskriteriene for europeisk statistikk.

Kontakt