115554
115554
omssb
2013-05-27T15:56:00.000Z
no

Retningslinjer for europeisk statistikk

Målet for retningslinjene er å sikre allmennhetens tillit til europeisk statistikk ved å fastsette prinsipper for hvordan statistikken skal utvikles, utarbeides og formidles.

Retningslinjer for europeisk statistikk

Retningslinjene for europeisk statistikk er hjørnesteinen i det felles kvalitetsrammeverket for det europeiske statistikksystemet. Det er et instrument for selvregulering, og er basert på 16 prinsipper som omfatter institusjonelle forhold, statistiske prosesser og statistiske produkter. For hvert prinsipp finnes det et sett av indikatorer for god praksis og standarder som gir veiledning og referanser for evaluering av gjennomføringen av retningslinjene. Dette øker transparensen i det europeiske statistikksystemet.

Statistikkmyndigheter, som omfatter Den europeiske unions statistikkmyndighet (Eurostat), nasjonale statistikkbyråer og andre nasjonale myndigheter med ansvar for å utvikle, utarbeide, og formidle europeisk statistikk, forplikter seg til å følge retningslinjene.

Et uavhengig rådgivende organ, Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring ( ESGAB, Rådet), gir en oversikt over det europeiske statistikksystemet når det gjelder gjennomføringen av retningslinjene. Rådet analyserer hvert år gjennomføringen av retningslinjene i Eurostat og det europeiske statistikksystemet som helhet, og gir råd om hensiktsmessige tiltak for tilrettelegging av gjennomføringen av retningslinjene, om formidling av dem til brukere og dataleverandører, samt om eventuelle oppdateringer.

Denne utgaven fra 2017 (pdf) er den andre revisjonen av retningslinjene, som opprinnelig ble vedtatt i 2005. Den har til formål å gjenspeile de siste endringene og innovasjonene i utviklingen, utarbeidingen og formidlingen av offisiell statistikk i det europeiske statistikksystemet og andre steder, slik som nye datakilder, bruk av ny teknologi, modernisering av lovgrunnlaget og om resultater av fagfellevurderinger av gjennomføringen av retningslinjene.

En ordliste med forklaringer av termer benyttet i retningslinjene finnes på http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/overview.

Det felles kvalitetsrammeverket for det europeiske statistikksystemet

Det felles kvalitetsrammeverket for det europeiske statistikksystemet består av Retningslinjene for europeisk statistikk, Rammeverk for kvalitetssikring i det europeiske statistikksystemet (PDF) og generelle prinsipper for kvalitetsstyring (slik som kontinuerlig samhandling med brukere, engasjement hos ledere, partnerskap, ansattes tilfredshet, kontinuerlige forbedring, integrasjon og harmonisering).

Dette selvregulerende felles kvalitetsrammeverket utfyller det omfattende lovgrunnlaget for det europeiske statistikksystemet, som er basert på Forordning (EC) nr. 223/2009 om europeisk statistikk, som er videre avledet av traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Europeisk statistikk og tjenester av høy kvalitet blir derfor utviklet, utarbeidet og formidlet innenfor svært robuste rammer hva angår lovgrunnlag og kvalitetssikring.

Kvalitetserklæringen for det europeiske statistikksystemet, gjengitt på de følgende sidene av denne brosjyren, vitner både om den kvalitetsbevisstheten som finnes i det europeiske kvalitetssystemet og om den forpliktelsen alle medlemmene føler for å utvikle, utarbeide og formidle europeisk statistikk og tjenester av høy kvalitet, for slik å gi verdi til sine brukere på en bærekraftig måte.

Kontakt