115555
115555
omssb
2013-05-27T16:04:00.000Z
no

FNs prinsipper for offisiell statistikk

FNs statistiske kommisjon har på bakgrunn av en rekke verdier og utviklingsmål med mer, utarbeidet det som er de ti fundamentale prinsippene for offisiell statistikk.

De fundamentale prinsippene for offisiell statistikk ble første gang vedtatt i kommisjonen i 1994. I oppkjøringen til tjueårsmarkeringen i 2014 ønsket man å styrke prinsippenes posisjon, og 29.januar 2014 ga FNs generalforsamling sin endelige tilslutning. Prinsippene er sentrale i FNs arbeid med offisiell statistikk og et viktig rammeverk for nasjonale statistikkbyråer og produsenter av offisiell statistikk verden over.

FNs prinsipper for offisiell statistikk

1. Offisiell statistikk er et uunnværlig ledd i informasjonssystemet i et demokratisk samfunn. Den skaffer myndigheter, markedsaktører og offentligheten data om økonomi, demografi, sosiale forhold og miljø. Til dette formål må offisiell statistikk - for å være til praktisk nytte - utarbeides og gjøres tilgjengelig på et uavhengig grunnlag av statistikkbyråene for å innfri borgernes rett til offentlig informasjon.

2. For å bevare tillit til offisiell statistikk må statistikkbyråene treffe beslutninger på basis av ene og alene profesjonelle overveielser, som inkluderer vitenskapelige prinsipper og profesjonell etikk når det gjelder metoder og fremgangsmåter for innsamling, bearbeiding, lagring og presentasjon av statistiske data.

3. For å gjøre en korrekt tolkning av data lettere, skal de statistiske byråene presentere informasjon om statistikken i henhold til vitenskapelige prinsipper for kilder, metoder og behandlingsmåter.

4. Statistikkbyråene er berettiget til å kommentere feilaktige tolkninger og misbruk av statistikk.

5. Data som skal brukes til statistikk, kan bli innhentet fra alle typer kilder, det være seg statistiske undersøkelser eller administrative registre. Statistikkbyråene skal velge kilde på grunnlag av kvalitet, aktualitet, kostnader og byrden for oppgavegiverne.

6. Individuelle data som er innhentet fra alle typer kilder, det være seg fra en fysisk eller juridisk person, skal være strengt konfidensielle og utelukkende brukes til statistiske formål.

7. Lovene, vedtektene og prinsippene som de statistiske systemene forholder seg til, skal gjøres offentlig kjent.

8. Koordinering mellom statistikkbyråene landene imellom er av vesentlig betydning for å oppnåoverensstemmelse og effektivitet i det statistiske systemet.

9. Bruk av internasjonale begreper, klassifikasjoner og metoder av statistikkbyråene i hvert land fremmer overensstemmelse og effektivitet av statistiske systemer på alle offisielle nivå.

10. Bilateralt og multilateralt samarbeid om statistikk bidrar til forbedring av systemene for offisiell statistikk i alle land.

Kontakt