115800
115800
omssb
2013-05-28T14:39:00.000Z
no

Lover og prinsipper

Kravene til SSBs offisielle statistikk tar utgangspunkt i statistikkloven, som setter de formelle rammene for all norsk offisiell statistikk. Statistikken skal i tillegg oppfylle krav utviklet i internasjonalt samarbeid. SSBs prinsipper for kommunikasjon og formidling ligger til grunn for vår formidling av statistikk og analyse.

Offisiell statistikk skal dessuten tilfredsstille kvalitetskrav formulert i europeiske retningslinjer for statistikk (Code of Practice), noe som innebærer åpenhet om metoder og produksjonsrutiner.

utvalgt innhold

Nasjonalt program for offisiell statistikk

Norge har fått et nasjonalt program som definerer og avgrenser offisiell statistikk. Programmet dekker økonomiske, demografiske, sosiale og miljørelaterte statistikkområder. Statistisk sentralbyrå og 11 andre offentlige myndigheter har ansvar for offisiell statistikk.

Statistikkloven

SSBs virksomhet er i hovedtrekk nedfelt i "Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå" av 21. juni 2019 nr. 32.

Rådet for Statistisk sentralbyrå

Rådet skal bistå administrerende direktør i spørsmål om statistikk, forskning og analyse.

Utvalget for offisiell statistikk

Utvalget for offisiell statistikk skal bidra til å samordne utvikling, utarbeidelse og formidling av norsk offisiell statistikk.

Retningslinjer for europeisk statistikk

Retningslinjene skal sikre allmennhetens tillit til europeisk statistikk gjennom en rekke felles prinsipper.

FNs prinsipper for offisiell statistikk

FNs statistiske kommisjon har utarbeidet ti fundamentale prinsipper for offisiell statistikk.

OECDs rådsanbefalinger om gode statistiske praksiser

Rådet i OECD vedtok i november 2015 anbefalinger om gode statistiske praksiser.

Kvalitet i statistikken

SSB skal produsere og formidle statistikk og analyser av høy kvalitet. Statistikken skal møte brukernes behov og produseres effektivt.

Prinsipper for kommunikasjon og formidling

SSBs prinsipper for kommunikasjon og formidling ligger til grunn for vår formidling av statistikk og analyse.