Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Offentlig sektor sliter med rekruttering av IKT-spesialister

  Tre av fire statlige virksomheter som har forsøkt å ansette IKT-spesialister det siste året opplevde problemer. Blant kommunene er det tilsvarende tallet 36 prosent.

  Artikkel
 • Første nettoinnskudd i oljefondet siden 2015

  Statsregnskapet 2018 viser samlede inntekter på 1351 milliarder kroner og utgifter på 1318 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Eiendomsskatten følger kraftprisen

  Fallende kraftpriser mellom 2012 og 2016 forklarer mye av nedgangen i eiendomsskatt for kraftkommunene de siste årene.

  Artikkel
 • Færre institusjonsplassar i omsorgstenesta

  Talet på institusjonsplassar i omsorgstenesta går framleis ned. Det gjeld særleg plassar i aldersheim, men også til ein viss grad i sjukeheim. Nedgangen i talet på plassar i sjukeheim er størst blant dei i privat eige..

  Artikkel
 • Reduksjon i offentlig formue

  I løpet av 2018 sank offentlig forvaltnings nettofordringer med nærmere 268 milliarder kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak kurstap på Oljefondets aksjeinvesteringer.

  Artikkel
 • Data om brukere av omsorgstjenester forsinket

  Ny rapporteringsløsning for kommunene og ny datakilde for statistikk gjør at KOSTRAs planlagte publisering av indikatorer for brukere i omsorgstjenesten 15. mars forsinkes.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for KOSTRA

  Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 454 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene lå på 79 milliarder.

  Artikkel
 • Kraftigere inntektsvekst i det offentlige

  Offentlig forvaltnings samlede inntekter vokste med rundt 9 prosent i 2018. Tilsvarende vekst i 2017 var 6 prosent.

  Artikkel
 • Flere menn i kvinnedominerte utdanningsprogram

  Siden 2010 har andelen mannlige elever i tradisjonelt kvinnedominerte utdanningsprogram økt. I helse- og oppvekstfaget har andelen menn steget med 7,2 prosentpoeng i perioden 2010 til 2018.

  Artikkel
 • Gjelden øker raskere enn inntektene

  Siden år 2000 er norske kommuners gjeld firedoblet. Gjelden har også økt raskere enn driftsinntektene. Stort investeringsbehov og lavt rentenivå ligger bak denne utviklingen.

  Artikkel
 • 877 milliardar kroner innbetalt i 2018

  I 2018 vart det betalt inn 877 milliardar kroner i skatt. Det svarar til ein auke på over 8 prosent frå 2017.

  Artikkel
 • Spansk mest populært

  46 prosent av alle elevar som tek eit tredje språk på ungdomskulen, har spansk. 37,5 prosent har tysk, medan 16 prosent har fransk.

  Artikkel
 • Kjøpevekst i staten

  Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde 523 milliarder kroner i 2017, en økning på 23 milliarder fra 2016. Statsforvaltningen økte mest, og leveranse av seks nye kampfly til forsvaret er en av forklaringene til den ...

  Artikkel
 • Økte inntekter fra olje- og gassutvinning medførte gode driftsresultat

  Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte sterkere driftsresultat for 2017 enn for 2016. Det skyldes først og fremst høyere driftsinntekter for foretak innenfor bergverksdrift og utvinning.

  Artikkel
 • Fordringer på 12 billioner

  Ved utgangen av årets 3. kvartal var offentlig forvaltnings fordringsmasse nesten 12 billioner kroner stor, mens gjelden utgjorde halvannen billion.

  Artikkel