45717
45717
friartikkel
2011-11-14T22:08:00.000Z
no

Kommune-Stat-Rapportering

Organisering av arbeidet i KOSTRA

Publisert:

Overordnede/tverrgående styrings- og koordineringsorganer

Samordningsrådet for KOSTRA

Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk

KOSTRA regnskapsgruppe

 

Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene i KOSTRA har ansvar for å innhente informasjon om, og utarbeide statistikk på, sitt område. Gruppene er sammensatt av representanter fra ulike offentlige etater, og fagdepartementer fra de repektive områdene. I tillegg deltar eventuelle andre interessenter som bestemmes konkret for den enkelte arbeidsgruppen.

Arbeidet i arbeidsgruppene springer ut fra årlige mandater som Samordningsrådet for KOSTRA har gitt sin tilslutning til, og arbeidet dokumenteres i rapporter som utgis av SSB. Arbeidsgrupperapportene for 2020 er tilgjengelige her.

Arbeidsgruppene

Barnehager
Barnevern
Bolig
Brann- og ulykkesvern
Grunnskole
Kirke og gravplasser
Eiendommer
Landbruk
Kommunehelse- og omsorgstjenester
Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Kultur, barn- og ungdomstiltak
Plan-, byggesak og miljø
Klima og energi
Samferdsel
Sosialtjeneste
Vann, avløp og renovasjon
Tannhelse
Videregående opplæring

 

Utgåtte grupper

Styringsgruppen for Fylkes-KOSTRA (avviklet V99)

Koordineringsgruppen for IT (avviklet H99)

Kommunal næringsvirksomhet/tilrettelegging og bistand for næringslivet (avviklet 1.1.2005)

Kontakt