447964
447964
friartikkel
2021-03-15T08:00:00.000Z
no

Kommunegrupperinger

Publisert:

En av mulighetene for sammenlikning mellom kommuner i KOSTRA er å gjøre seg nytte av det vi kaller for KOSTRA-gruppene, eller kommunegrupperingene.

Statistisk sentralbyrå har siden 1990-tallet utarbeidet grupperinger av kommunene basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Som en følge av kommunereformen som trådte i kraft fra 1.1.2020, er det gjort en revisjon av kommunegrupperingene brukt i KOSTRA til publiseringen av tallene for 2020. Det er fortsatt folketall, bundne kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Vi ber derfor om at du som bruker kommunegrupper, sjekker at du har rett gruppe for 2020. 

Den nye grupperingen omtales i denne rapporten. En oversikt over gruppene fra og med 2020 finnes i Excel-format her.  

Kommunegrupperingen har  forut for 2020 blitt oppdatert hvert femte år, og forrige gang var til publiseringen av 2019-tall. Oversikt over kommunene med grupper for 2019 finnes i Excel-format. 

Rapportene som dokumenterer tidligere inndelinger er fortsatt tilgjengelig

Kontakt