49923
49923
nokkeltallsside
2015-04-16T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
Natur og miljø

Nøkkeltallsside

Nøkkeltall for natur og miljø

Miljøstatistikkene gir oversikt over viktige miljø- og ressursforhold i Norge. Det har vært en økning i utslipp av klimagasser de siste tiårene. Avfallsmengden har også økt, men avfallet utnyttes i større grad som en ressurs. Stadig flere bor i tettsteder, noe som gir nye miljøutfordringer.

Utslipp til luft
Enhet Verdi Endring i % fra året før Endring i % fra 1990 År
Klimagasser i alt 1 000 tonn CO2-ekvivalenter 53 906 1,1 4,2 2015
Forsurende gasser i alt Tonn syre-ekvivalenter 5 411 -2,2 -26,7 2015
Svevestøv - PM10 Tonn 37 141 1,1 -28,7 2015
Flyktige organiske forbindelser - NMVOC Tonn 156 998 -1,0 -48,0 2015
Kvikksølv kg 242 -9,7 -83,0 2015
Utslippsintensitet for klimagasser Tonn CO2-ekvivalenter/produksjon i mill. kr 14,6 0,3 -54,1 2015
Vann og avløp
Enhet Verdi Endring i % fra året før Endring i % fra 5 år før År
Utslipp av fosfor fra kommunalt avløp Tonn, tot-P 1 415 -2,2 1,7 2015
Utslipp av nitrogen fra kommunalt avløp Tonn, tot-N 19 608 4,6 4,6 2015
Utslipp av organisk materiale fra kommunalt avløp Tonn, BOF5 43 751 -3,3 . 2015
Totalt disponert slam fra kommunalt avløp Tonn, tørrstoff 141 898 16,0 34,2 2015
Drikkevann - gjennomsnittlig husholdningsforbruk Liter/tilknyttet person/døgn 190 -8,2 -9,1 2016
Areal
Enhet Verdi Endring i % fra året før Endring i % fra 5 år før År
Tettstedsareal Kvadratmeter/bosatt 514 -0,7 -16,7 2016
Vernet areal Kvadratkilometer 95 236 0,2 1,4 2016
Potensielt tilgjengelige arealer i strandsonen Kvadratkilometer 2 859 -0,1 -0,8 2017
Areal til boligformål Kvadratmeter/innbygger 239 . . 2017