181116
181116
friartikkel
2014-06-11T10:00:00.000Z
no

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

Utslipp av NOx, NH3, SO2 og NMVOC

Publisert:

Det ble sluppet ut 162 000 tonn nitrogenoksider (NO X ) i 2013, en nedgang på 2,4 prosent fra 2012. Hovedårsaken til nedgangen er lavere forbruk av marint drivstoff. Utslippene av andre forsurende gasser (SO 2 og NH 3 ) holdt seg stabile, mens NMVOC-utslippene økte for første gang på mange år.

Sur nedbør som følge av utslipp av NO X , NH 3 og SO 2 , er fortsatt et alvorlig miljøproblem i Norge, til tross for at utslippsreduksjoner har ført til mindre forsuring. Arealet med overskridelser av tålegrenser for forsuring av ferskvann har avtatt siden 1980. Flyktige organiske forbindelser (NMVOC) kan inneholde kreftfremkallende stoffer og bidrar til dannelse av bakkenær ozon som kan føre til skader på helse, vegetasjon og materialer.

Utslipp av NOx, NH3, SO2 og NMVOC og utslippsforpliktelser under Gøteborg-protokollen. 1973-2013

Fortsatt reduserte utslipp av nitrogenoksider

Ifølge foreløpige tall ble de samlede utslippene av de forsurende stoffene nitrogenoksider, svoveldioksid og ammoniakk, målt som  syreekvivalenter , redusert med 1,5 prosent i 2013.

Norges utslipp av NO X (nitrogenoksider) var 162 000 tonn i 2013. Det er 2,4 prosent lavere enn året før og utgjør en reduksjon på om lag 4 000 tonn. Den viktigste årsaken til nedgangen er reduserte utslipp fra forbruk av marint drivstoff. De foreløpige beregningene tyder på nedgang i utslippene fra innenriks fiske og sjøfart, mens utslippene fra olje- og gassutvinning økte noe. Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. stod for 33 prosent av NO X -utslippene i 2013, olje- og gassutvinning for 32 prosent og veitrafikk for 22 prosent.

Utslippstallene som rapporteres til Gøteborgprotokollen , har en noe annerledes avgrensning og var 160 000 tonn i 2013. Utslippene av NO X lå dermed 3 prosent over protokollens forpliktelse på maksimalt 156 000 tonn.

Utslippene av ammoniakk stabilt over kravet

I 2013 var utslippene av ammoniakk (NH 3 ) fra norsk territorium 26 900 tonn, tilnærmet det samme som i 2012. Dette er 17 prosent mer enn Norge kan slippe ut ifølge kravet i Gøteborgprotokollen. Jordbruk er den dominerende utslippskilden og stod for 92 prosent av landets utslipp.

Uendrede svovelutslipp

Utslippene av svoveldioksid (SO 2 ) i 2013 var 16 800 tonn. Dermed er utslippene redusert med 68 prosent siden 1990 og med hele 88 prosent siden 1980. Utslippene i 2013 lå 24 prosent under kravet i Gøteborgprotokollen.

Økte NMVOC-utslipp

Etter 11 års vedvarende nedgang steg utslippene av flyktige organiske forbindelser (NMVOC) 1,1 prosent i 2013 og endte på 139 000 tonn. Hovedårsaken til økningen er en utslippsvekst på 10 prosent innenfor olje- og gassutvinning, grunnet økte utslipp fra lagring og lasting av råolje i Nordsjøen. Likevel ligger utslippene av NMVOC fortsatt godt under kravet i Gøteborgprotokollen.

Kontakt