181096
181096
friartikkel
2014-06-11T10:00:00.000Z
no

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

Tilstandsutvikling for fredede bygg

Publisert:

Foreløpige tall viser at 41 prosent av fredede bygninger i privat eie er i god stand og har bare ordinært vedlikeholdsbehov. 18 prosent av bygningene er imidlertid i dårlig stand, og disse har behov for større reparasjonstiltak.

Kulturminner og kulturmiljøer er en del av samfunnets felles verdier. De er unike og uerstattelige kilder til kunnskap og opplevelse. De er ikke-fornybare ressurser. Kulturminner kan tilføre viktige kunnskaper og perspektiver i arbeidet for et bedre og mer bærekraftig samfunn.

Status for tilstandsregistrering av fredede bygninger i privat eie, midlertidig fredede bygninger, forskriftsfredede bygninger som er solgt til private og bygninger der fredningssak er påbegynt. Per desember 2013

Nesten hver femte bygning i dårlig stand

Ett av de nasjonale resultatmålene for kulturminner er at alle fredede og fredningsverdige kulturminner og kulturmiljøer skal være sikret og ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020.

Tilstanden til fredede bygninger overvåkes gjennom kulturminnedatabasen Askeladden. Bygningene deles inn i tre tilstandsgrader. Askeladden ble lansert i en ny versjon i januar 2012. Fredede bygninger i privat eie har vært testobjekt for et opplegg for forbedret tilstandsregistrering av bygg i denne databasen. Tallene fra 2013 blir dermed ikke sammenlignbare med tall fra tidligere år, siden disse var basert på prognoser med utgangspunkt i fire fylker.

Til nå er det operert med et anslag på rundt 50 prosent for bygninger med ordinært vedlikeholdsnivå (tilstandsgrad 1), mens foreløpige tall fra databasen Askeladden viser at 41 prosent har tilstandsgrad 1. Lavere tall kan også skyldes et visst etterslep i fylkenes registrering av tilstand.

I 2013 var 18 prosent av bygningene i dårlig stand med behov for større reparasjonstiltak/utbedringer (tilstandsgrad 3). Utviklingen i tilstandsgrad er allikevel vurdert som positiv, men på langt nær tilstrekkelig til å nå målet om at alle fredede bygninger skal være brakt opp til ordinært vedlikeholdsnivå innen år 2020.

For fredede bygninger i offentlig eie er ikke tilstandsregistreringen kommet like langt. Foreløpige tall indikerer at tilstanden på disse gjennomgående er på linje med de privateide bygningene.

 

Kontakt