181287
181287
friartikkel
2014-06-11T10:00:00.000Z
no

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

Samlet energibruk per enhet BNP

Publisert:

Samlet energibruk økte med snaut 1 prosent fra 2012 til 2013. Dette er først og fremst en følge av økt bruk av energi som råstoff i industrien. BNP økte nesten like mye, slik at energibruk per enhet BNP var om lag uendret. Siden 1976 er energibruken per enhet BNP redusert med 38 prosent.

I et moderne samfunn er energi en helt sentral ressurs og innsatsfaktor. Alle former for energiproduksjon og -forbruk har imidlertid også uønskede konsekvenser. Særlig betydningsfull er sammenhengen med klimagassutslipp, som alt overveiende skyldes bruk av fossil energi. Effektiv energibruk er derfor særlig viktig i bærekraftsammenheng.

Samlet energibruk per enhet brutto nasjonalprodukt (BNP) og energibruk (TWh) fordelt på fornybare og ikke-fornybare kilder

Stort energibehov i Norge

Energibehovet til oppvarming i Norge er stort på grunn av et relativt kaldt klima. Store avstander og spredt bosetting har krevd mye energi til transport. Omfattende metallproduksjon og Norges utvinning og raffinering av olje og gass er også svært energikrevende. Alle disse forholdene har medført et relativt høyt energiforbruk sammenlignet med en del andre industrialiserte land.

Energiintensiteten har avtatt

I de fleste årene siden 1976 har verdiskapingen vokst sterkere enn innenlands energibruk. Energiintensiteten, uttrykt ved energibruk per krone BNP i faste priser, har dermed avtatt. Nedgangen i energiintensiteten målt på denne måten har i gjennomsnitt vært 1,3 prosent per år i perioden 1976-2013. Dette innebærer en samlet nedgang på 38 prosent. I denne perioden økte energibruken gjennomsnittlig 1,4 prosent per år, mens BNP steg 2,7 prosent årlig. Det er imidlertid en del svingninger i hvordan disse størrelsene endrer seg fra år til år, spesielt for energibruken. Ser man bort fra 2009, da finanskrisen særlig påvirket bruttonasjonalproduktet, har BNP i de fleste årene hatt en viss vekst. Jevn vekst er derimot ikke alltid tilfelle for energibruken som også varierer med utetemperaturen.

Noe mer energi brukt i 2013

Foreløpig energibalanse for 2013 viser 0,8 prosent høyere energibruk enn i 2012 (inkludert energi brukt som råstoff og energibruk i energisektorer), mens kvartalsvis nasjonalregnskap viser en økning på 0,6 prosent for BNP. Dette gir en moderat oppgang på 0,2 prosent i energiintensiteten i 2013 sammenlignet med 2012. Den økte energibruken i 2013 skyldes mer bruk av energi som råstoff i industrien, mens annen energibruk var nesten uendret.

Ifølge energibalansen utgjorde fornybar energi 43,5 prosent av total energibruk i 2012. Dette er en vekst på 3 prosentpoeng fra 2011, hovedsakelig på grunn av høyere forbruk av fornybar vannkraft. I 1976 utgjorde energi fra fornybare kilder 40 prosent av energibruken, så andelen er ikke vesentlig forandret i denne perioden. Denne fornybarandelen er adskillig mindre enn den fornybarandelen som fremkommer ved bruk av EUs beregningsmetode: 65 prosent i 2012. Denne forskjellen skyldes blant annet at energibruk i olje- og gassutvinning og energi brukt som råstoff ikke er inkludert i denne metoden.

Internasjonalt

I 2011 var energiintensiteten i verden totalt, målt som netto innenlands energitilgang ( toe ) per enhet BNP, 0,250 toe/1000 USD (2005-priser). Siden 2000 har denne energiintensiteten vært om lag på dette nivået. Både energitilgangen og BNP har vokst med rundt 30 prosent i denne perioden.

Et annet mål på energiintensitet er energitilgang per innbygger. Verdens befolkning har vokst 14 prosent etter århundreskiftet. Energitilgang per innbygger i verden totalt i 2011 var 1,9 toe. Dette er nesten 15 prosent mer enn i 2000.

I 2011 var energiintensiteten i EU-27 0,113 toe/1000 USD og i Norge 0,088. Energiintensiteten målt som energitilgang per innbygger var 3,3 toe i EU-27 og 5,7 toe i Norge dette året.

Kontakt