179867
179867
friartikkel
2014-06-11T10:00:00.000Z
no

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

Offisiell norsk bistand, nivå og andel av BNI

Publisert:

Å bidra til en bærekraftig utvikling globalt er sentralt i Norges bærekraftstrategi. Norges bistand i 2013 utgjorde 32,8 milliarder kroner, som tilsvarer 1,07 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI). Dermed ble det nasjonale målet på 1 prosent av BNI nådd.

Fattigdomsreduksjon er det mest sentrale av FNs tusenårsmål, som ble vedtatt høsten 2000. Global fattigdomsreduksjon er imidlertid et komplisert felt der mange faktorer spiller inn. De faktorene som antas å ha størst effekt, er bistand, godt styresett og internasjonale rammebetingelser for blant annet handel. Ideelt sett skulle en indikator ha målt den globale effekten av norsk bistand. Slike målemetoder er imidlertid ikke utviklet, og derfor har man i stedet valgt en indikator som måler omfanget av offisiell norsk bistand .

Offisiell norsk bistand i løpende priser og i prosent av BNI, samt FNs og Norges mål (i prosent)

Økning i Norges bistand

I 1970 ble det i FNs generalforsamling stadfestet et mål om at giverland skulle gi 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekten ( BNI ) som offisiell utviklingsbistand. Dette målet ble ytterligere understreket i FNs Tusenårserklæring. Norge nådde FNs mål for første gang allerede i 1976 og har holdt seg over dette nivået siden. I tillegg har Norge et uttalt mål om 1 prosent av BNI i bistand.

Norges bistand i 2013 utgjorde 32,8 milliarder kroner som tilsvarer 1,07 prosent av BNI. Det er en økning på 5,2 milliarder kroner fra 2012.

I 2011 og 2012 hadde Norge et bistandsnivå som var under Regjeringens mål på 1 prosent av BNI. Dette var fordi Norge, etter påpekning fra OECD , ikke rapporterte avsatte midler som bistand, men kun penger som var betalt ut til mottakerne. I 2013 hadde Norge en ekstraordinær utbetaling til Amazonasfondet , som var bevilget over tidligere års statsbudsjetter.

Mest bistand til Brasil

Brasil var den største mottakeren av norsk bistand i 2013, med 3,9 milliarder kroner. En stor del av dette, 2,9 milliarder kroner, var den ekstraordinære utbetalingen til Amazonasfondet. Afghanistan, Palestina og Malawi var andre store mottakerland.

Miljø og energi viktige bistandsmål

Norsk bilateral bistand fordeles på ulike formål, og de siste to årene har det vært bistandsprosjekter i formålsgrupperingen «Miljø og energi» som har mottatt mest bilateral bistand. I tillegg til «Miljø og energi» har «Økonomisk utvikling og handel» samt «Godt styresett» vært prioriterte områder i norsk bistand de siste ti årene.

Bistandsnivået i Norge er høyt

Sammenlignet med andre OECD-land som er medlemmer av Development Assistance Committee (DAC), er det norske bistandsnivået, målt som andel av BNI, høyt. I 2013 hadde Norge det høyeste bistandsnivået blant giverne i OECD/DAC-land. Det var fire andre land som hadde et bistandsnivå over FNs mål på 0,7 prosent av BNI: Sverige, Danmark, Storbritannia og Luxembourg. Storbritannias bistandsnivå var for første gang over FNs mål. OECD/DAC-landene ga i gjennomsnitt 0,30 prosent av BNI i bistand. Dette er en moderat økning fra 0,29 prosent i 2012.

Kontakt