179874
179874
friartikkel
2014-06-11T10:00:00.000Z
no

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

Norske klimagassutslipp

Publisert:

De foreløpige tallene for 2013 viser at utslippene av klimagasser fra norsk territorium var i underkant av 53 millioner tonn. Dette er om lag på samme nivå som i 2012. Global oppvarming vil trolig stille verdenssamfunnet overfor store, nye utfordringer.

Den naturlige drivhuseffekten sørger for at middeltemperaturen på jorden er 15 °C og ikke -18 °C som den ville vært uten drivhusgasser i atmosfæren. Økte konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren forsterker denne virkningen. FNs klimapanel, IPCC, sier i sin siste hovedrapport at det er svært sannsynlig at klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet er hovedårsaken til klimaendringene etter 1950.

Norske utslipp av klimagasser relatert til Kyoto-målet og nasjonalt mål innen 2020. 1990-2013

Klimagassutslippene lite endret

De samlede norske klimagassutslippene endret seg lite fra 2012 til 2013. Totalt var utslippene fra norsk territorium i underkant av 53 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Utslippsnivået var i underkant av 3 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter over den nasjonale, årlige utslippskvoten som Norge var tildelt gjennom Kyotoprotokollen i perioden 2008-2012. Utslippene i 2013 var om lag 5 prosent høyere enn i 1990. Norges forpliktelse under andre Kyoto-periode (2013-2020) innebærer at de gjennomsnittlige årlige utslippene av klimagasser skal begrenses til 84 prosent av egne utslipp i 1990. I tillegg har Norge et nasjonalt mål om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020. Norge kan benytte de fleksible mekanismene under Kyotoprotokollen, som supplement til nasjonale tiltak, for å nå forpliktelsen.

Olje- og gassvirksomhet (27 prosent), industri (22 prosent) og veitrafikk (19 prosent) er de tre viktigste utslippskildene som stod for til sammen 68 prosent av totale klimagassutslipp i 2013.

Lavere fyringsutslipp

I 2013 utgjorde fyringsutslipp 1,4 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Dette er litt over halvparten av utslippene fra denne kilden i 1990 og 2 prosent lavere enn i 2012. Nedgangen det siste året skyldes redusert forbruk av fyringsolje. Dette kan igjen sannsynligvis forklares med et mindre behov for oppvarming, da 2013 var et relativt varmt år.

Nesten uendrede utslipp fra veitrafikk

Salget av bensin gikk ned 6,3 prosent i 2013, men dette ble i stor grad oppveid av økningen i salg av autodiesel. Dette førte til en relativt liten nedgang i utslippene fra veitrafikk. Fra 2012 til 2013 ble utslippene fra denne kilden redusert med 0,3 prosent, til 10 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Dette er imidlertid nesten 30 prosent mer enn tilsvarende utslipp i 1990. Økningen i utslippene fra veitrafikk skyldes både flere kjøretøy og økte kjørelengder. Mer energieffektive kjøretøy og overgang fra bensin til diesel har, i tillegg til innblanding av biodrivstoff, bidratt til å dempe veksten.

Opptak i skog

Siden 1920-tallet har avvirkningen av norsk skog vært mindre enn tilveksten. Det innebærer at Norge har større opptak enn utslipp av CO 2 i skog. Ifølge beregninger utført av Institutt for skog og landskap var netto opptak av CO 2 fra skog og arealer i Norge i 2012 rundt 27 millioner tonn. Dette tilsvarer noe over 50 prosent av de totale klimagassutslippene dette året, målt i CO 2 -ekvivalenter.

Norge har noe større utslipp enn gjennomsnittet for EU

Ifølge statistikk fra IEA var CO 2 -utslippet per innbygger i Norge 7,7 tonn i 2011. Dette var noe over gjennomsnittet for EU-27 (7,0), men betydelig under gjennomsnittet for OECD-landene (10,0).

Kontakt