181106
181106
friartikkel
2014-06-11T10:00:00.000Z
no

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

Netto nasjonalinntekt per innbygger fordelt på kilder

Publisert:

Netto nasjonalinntekten øker stadig. Den er beregnet til 516 000 kroner per innbygger i perioden 2011-2013. Bidraget fra humankapitalen er det klart viktigste, nesten 70 prosent. Ikke-fornybare ressurser, i hovedsak olje og gass, bidro med 17 prosent.

En viktig forutsetning for å legge grunnlag for en bærekraftig utvikling er at samlede ressurser eller kapital i vid forstand minst opprettholdes over tid. I nasjonalregnskapet er netto nasjonalinntekt (NNI) et mål på hvor mye vi kan konsumere og/eller spare av de samlede ressursene i hvert enkelt år, gitt at samlet kapital skal være uendret. Det tas imidlertid verken hensyn til at ikke-fornybare naturressurser vil ta slutt før eller siden, eller at eventuell overutnyttelse av fornybare naturressurser gir mindre inntektsmuligheter i fremtiden.

Netto nasjonalinntekt, fordelt pa kilder til inntekt. Faste 2013-priser

Nettonasjonalinntekten øker

I perioden 1986-2013 har nettonasjonalinntekten per innbygger vist en stigende trend, selv om den har falt enkelte år, for eksempel under finanskrisen. I perioden 2011-2013 var den i gjennomsnitt 516 000 kroner per innbygger per år.

De ulike kildene til inntekt er delt inn i fem hovedgrupper:

  • Fornybare og betinget fornybare naturressurser – i vannkraft, jordbruk, skogbruk, fiske og fangst og i fiskeoppdrett.
  • Ikke-fornybare naturressurser - i hovedsak i olje/gass-sektoren, men også i bergverk.
  • Produsert kapital - bygninger (ikke grunn), anlegg, maskiner, verktøy, mm.
  • Netto finansinntekt - nettoinntekt fra rene finansielle beholdninger som for eksempel Statens Pensjonsfond – Utland, samt gjeld Norge har til utlandet.
  • Humankapital - uttrykker verdiskapingen vi forventer skal komme fra arbeidskraften og spesielt den kunnskapen arbeidskraften til enhver tid innehar.

Humankapitalen bidrar mest

Uttak av ikke-fornybare naturressurser, det vil i all hovedsak si olje og gass, er en meget viktig kilde til inntekt for Norge. Denne kildens betydning har økt fra å utgjøre 5 prosent av vår inntekt i perioden 1986-1990 til å utgjøre 17 prosent i perioden 2011-2013. Bidraget fra humankapitalen er likevel viktigst. Selv om humankapital utgjør en mindre andel i den siste perioden enn i den første, utgjorde den likevel 69 prosent av nasjonalinntekten i 2011-2013. Nettofinansinntekten har økt fra -3 prosent til 2 prosent i perioden.

De fornybare og betinget fornybare naturressursene, slik de beregnes her, bidrar samlet sett lite til netto nasjonalinntekt. Bidragene fra de forskjellige ressursene varierer, og det største bidraget kommer fra vannkraft. Disse beregningene tar utgangspunkt i inntekter slik de fremkommer av nasjonalregnskapet, inklusive subsidier, som trekker kraftig ned for noen næringer. Det arbeides med å utvikle en alternativ beregning der man kan belyse potensialet for inntekter fra disse næringene.

Norge og USA på topp i OECD

I Norge og USA var NNI per innbygger i 2012 på henholdsvis 1,85 og 1,42 ganger gjennomsnittet for OECD, dersom vi justerer inntektene for ulikheter i kjøpekraft (PPP-justert). De andre OECD-landene ligger mellom 0,84 og 1,22 ganger gjennomsnittet for området. NNI per innbygger i EU-27 var om lag på OECD-gjennomsnittsnivå.

Kontakt