181149
181149
friartikkel
2014-06-11T10:00:00.000Z
no

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

Naturindeks. Hav og kystvann

Publisert:

Indeksen for marine bunn-økosystemer langs kysten viser en positiv utvikling siden 2010. Indeksene for de åpne vannmassene og for havbunnen ser derimot ut til å være negative, men usikkerheten er for stor til å kunne si noe sikkert om trendene.

Biologisk mangfold er et komplekst og mangesidig begrep som omfatter mangfold på mange nivåer, fra gener via arter til økosystemer og landskap. Mennesket er fundamentalt avhengig av at jorda fortsetter å fungere som et overordnet økologisk livssystem. Naturindeks for Norge er utviklet som et viktig redskap for å følge den langsiktige utviklingen i det biologiske mangfoldet i økosystemene.

Naturindeks. Utvikling for de marine hovedøkosystemene fra 1990 til 2013 (95 prosent konfidensintervall)

Indikatorene i naturindeksen er revidert

Naturindeksen for de marine økosystemene er delt inn i fire temaindekser: hav-bunn, hav- pelagisk , kystvann-bunn og kystvann-pelagisk. Til sammen inngår det 105 indikatorer i disse temaindeksene. I forbindelse med beregning av Naturindeks for 2013 er det gjort en gjennomgang av kunnskapsstatus for flere av de marine indikatorene som inngår i indeksene. Indikatorene er revidert, og det er beregnet nye indeksverdier også bakover i tid.

Positiv utvikling siden 1990…

Indeksene for de pelagiske systemene har vist en positiv utvikling i perioden etter 1990 sett under ett. Dette skyldes i stor grad bedre fiskeriforvaltning, men kan trolig også knyttes til naturlige svingninger i fiskebestander. Naturindeksene for hav-bunn og kyst-bunn har vært relativt stabile i samme periode.

…men stor usikkerhet i utviklingen i senere år

Utviklingen etter 2010 er tilsynelatende negativ for tre av systemene: hav-bunn, hav-pelagisk og kyst-pelagisk. Imidlertid er det stor usikkerhet i de beregnede indeksverdiene for disse tre systemene, slik at nedgangen i indeksverdi er mindre enn konfidensintervallene som uttrykker denne usikkerheten. Naturindeksen for kyst-bunn viser imidlertid en mer tydelig positiv utvikling i samme periode.

Kontakt