175642
175642
friartikkel
2014-06-11T10:00:00.000Z
no

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

Mottakere av uførepensjon og arbeidsavklaringspenger

Publisert:

Fra 2012 til 2013 gikk andelen av befolkningen som er på uførepensjon, ned fra 9,5 til 9,3 prosent. Andelen har sunket med 1,1 prosentpoeng i løpet av de siste ti årene. Siden 1984 har antall uførepensjonister økt med 122 000 personer.

For den enkelte er sysselsetting viktig som inntektsgrunnlag, personlig utvikling og for å kunne delta i samfunnslivet. At en stor del av befolkningen er utenfor arbeidslivet når de er i arbeidsdyktig alder, kan også være en trussel mot opprettholdelsen av den menneskelige kapital. Dette kan ha betydning for landets økonomisk produktive evne på lang sikt, for sosial stabilitet og dermed for bærekraften i samfunnet.

Mottakere av uførepensjon og arbeidsavklaringspenger (AAP) som andeler av befolkningen 18-66 år

Nærmere 24 000 personer innvilget uførepensjon i 2013

I de økonomiske nedgangstidene i første halvdel av 1990-tallet var andelen som falt utenfor arbeidslivet, stor. Dette gjaldt både de fleste mottakere av uføreytelser og de arbeidsledige. Perioden fra midten av 1990-årene og fram til tidlig på 2000-tallet var karakterisert av en jevn økning i andelen med uførepensjon . Etter dette avtok andelen noe. Fra 2012 til 2013 gikk den ned fra 9,5 prosent til 9,3 prosent. Andelen har sunket med 1,1 prosentpoeng i løpet av de siste ti årene.

Ved utgangen av 2013 mottok 14 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år enten uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger . Uførepensjonistene utgjør den klart største delen av denne gruppen. Det var om lag 306 000 mottakere av uførepensjon, og antallet har økt med om lag 122 000 personer siden 1984, men gikk ned med 4 000 fra 2012 til 2013. I alt fikk 23 900 personer innvilget uførepensjon i løpet av 2013, mens 27 900 sluttet å motta denne ytelsen.

Ser vi på fordelingen mellom kvinner og menn, var det i 2013 (som i hele perioden fra 1984) langt flere uførepensjonister blant kvinner (176 000, eller 58 prosent av alle uførepensjonister) enn blant menn (130 000, eller 42 prosent). Andelen menn som mottok uførepensjon i 2013 var 7,7 prosent, mens andelen kvinner var 11 prosent.

Mindre andel uførepensjonister blant de eldste

Ifølge NAVs statistikk var det fra 2012 til 2013 en nedgang i uføreandelen for personer fra 55 år og oppover, og nedgangen øker jo eldre mottakerne blir. I løpet av de ti siste årene har andelen uføre over 60 år avtatt. Om lag 40 prosent av alle uførepensjonister tilhørte denne aldersgruppen i 2013.

Flere uføre mellom 18 og 29 år

Etter 2006 har både antall og andel unge uføre i aldersgruppen 18-29 år økt. I underkant av 10 500 personer i denne aldersgruppen (1,3 prosent) mottok uførepensjon ved utgangen av 2013. De tilsvarende tallene for 2006 var om lag 7 400 personer (1,1 prosent).

5 prosent på arbeidsavklaringspenger

Per desember 2013 mottok drøyt 163 000 personer, eller om lag 5 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18-66 år, arbeidsavklaringspenger. Fordelingen mellom kvinner og menn var henholdsvis 97 000 (59 prosent) og 67 000 (41 prosent).

Høy yrkesaktivitet i Norge

Samtidig som andelen personer i yrkesaktiv alder som mottar uførepensjon og lignende stønader ligger på et høyt nivå i Norge, er det få land som har en høyere andel yrkesaktive enn Norge. Arbeidsledigheten er også lav.

Kontakt