181092
181092
friartikkel
2014-06-11T10:00:00.000Z
no

Indikatorer for bærekraftig utvikling, 2014

Helse- og miljøfarlige stoffer i forbrukerkjemikalier

Publisert:

Data fra produktregisteret indikerer at bruken av allergifremkallende stoffer og de mest helsefarlige stoffene er redusert i perioden 2003-2012. Bruken av stoffer som har langtidsvirkning for miljø, ligger derimot på samme nivå som i 2003.

Mange kjemiske stoffer viser seg å ha negativ effekt på levende organismer. Etter hvert som stoffenes helse- og miljøfarlige egenskaper blir kjent, kartlegges utbredelsen, og bruken av mange stoffer fases ut. Samtidig kommer nye stoffer i søkelyset. Ofte er det nettopp de ønskede egenskapene ved stoffene som viser seg å være problematiske for natur og mennesker.

Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i kjemiske produkter

Kraftig reduksjon i bruken av de mest helsefarlige stoffene

Indeksene for de fire faregruppene gir et bilde på mulig eksponering for vanlige forbrukere og for profesjonelle brukere som for eksempel håndverkere og renholdere.

Trenden for de fire faregruppene varierer over tid, men det har totalt i perioden vært en betydelig reduksjon i bruken av stoffer som kan gi kreft, reproduksjonsskader og/eller arvestoffskader (CMR-stoffer). Dette skyldes først og fremst stor nedgang i bruken av CMR-stoffer i maling, rengjøringsmidler og løsemidler.

Bruken av stoffer med hormonforstyrrende effekter er også redusert. Slike stoffer brukes hovedsakelig i maling- og fargestoffer, i brenselstilsetninger og i sprengstoff. Det er i disse produktgruppene den største reduksjonen har vært i tillegg til en kraftig reduksjon i bruk av DEHP som mykningsmiddel.

For stoffer som kan gi allergi, er det også en betydelig nedgang. De største endringene finnes i produkter som maling, papirimpregneringsmidler og konstruksjonsmaterialer, men det er fremdeles malingsprodukter som gir det største bidraget. Mange rengjøringsmidler inneholder allergifremkallende stoffer. Vi ser en økt bruk av rengjøringsmidler de siste årene, og dette bidrar til resultatet.

Lite endring i den totale bruken av miljøfarlige stoffer

Bruken av miljøfarlige stoffer med langtidsvirkning har variert noe i perioden, men sett under ett ligger den på omtrent samme nivå som i 2003. Det som dominerer mest, er bruk av kobberforbindelser som grohemmere i blant annet bunnstoff og nøter i tillegg til miljøfarlige stoffer i maling og rengjøringsmidler.

Kurven over miljøfarlige stoffer inneholder miljøgiftene på prioritetslisten i tillegg til en rekke andre stoffer som også kan gi langtidsvirkning for miljøet.

Ny indikator

Denne indikatoren er utviklet av Miljødirektoratet og erstatter indikatoren for utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer tidligere utarbeidet i Statistisk sentralbyrå.

Kontakt